4.1.2 Počet zdravotnických zařízení podle zřizovatele

Druh zařízení Centrální orgány Samospráva (kraj, obec) Ostatní Celkem
101 - Fakultní nemocnice 0 0 0 0
102 - Nemocnice 0 5 1 6
105 - Nemocnice následné péče 0 0 0 0
110 - Léčebna pro dlouhodobě nemocné (LDN) 0 0 2 2
111 - Léčebna tuberkul.a respir.nemocí (TRN) 0 0 1 1
112 - Psychiatrická léčebna 2 0 1 3
113 - Rehabilitační ústav 0 0 1 1
119 - Ostatní odborné léčebné ústavy 0 0 0 0
122 - Dětská psychiatrická léčebna 1 0 0 1
129 - Ostatní dětské odborné léčebné ústavy 0 0 0 0
130 - Lázeňská léčebna 0 0 0 0
141 - Dětská ozdravovna 0 0 0 0
180 - Hospic 0 0 0 0
190 - Další lůžkové zařízení 0 0 0 0
301 - Sdružené ambulantní zařízení - velké 0 1 5 6
302 - Sdružené ambulantní zařízení - malé 0 1 4 5
310 - Zdravotnické středisko 2 0 2 4
312 - Zařízení závodní preventivní péče 0 0 0 0
320 - Ordinace praktického lékaře pro dospělé 0 0 238 238
321 - Ordinace praktického lékaře pro děti a dorost 0 0 97 97
322 - Ordinace PL - stomatologa 0 0 240 240
323 - Ordinace PL - gynekologa 0 0 62 62
324 - Ordinace lékaře specialisty 0 0 353 353
340 - Samostatné zařízení psychologa 0 0 18 18
341 - Samostatné zařízení logopeda 0 0 10 10
350 - Domácí zdravotní péče 0 5 20 25
351 - Samostat. zaříz. nelékaře rehabilitační 0 0 52 52
352 - Samostat. zaříz. nelékaře - návštěvní služba sestry 0 0 1 1
354 - Zdravotní péče v ústavech sociální péče 0 0 2 2
359 - Samostatné zařízení nelékaře - jiné 0 0 16 16
360 - Samostatná stomatologická laboratoř 0 0 82 82
361 - Samostatná odborná laboratoř 0 0 7 7
370 - Samostatná transfuzní stanice 0 0 0 0
380 - Zařízení LPS 0 0 0 0
390 - Hemodialyzační středisko 0 0 0 0
398 - Zařízení pro léčbu drogových závislostí 0 0 1 1
399 - Ostatní ambulantní zařízení 0 0 2 2
420 - Dětský domov pro děti do let 0 2 0 2
430 - Dětské centrum 0 0 0 0
431 - Dětský stacionář 0 1 0 1
460 - Stacionář 0 0 0 0
461 - Psychoterapeutický stacionář 0 0 0 0
465 - Krizové centrum 0 0 0 0
476 - Záchytná stanice 0 0 1 1
480 - Zdravotnická dopravní služba 0 0 8 8
481 - Zdravotnická zachranná služba 0 1 0 1
483 - Výjezdová skupina záchranné služby 0 0 0 0
484 - Další zařízení záchranné služby 0 0 0 0
485 - Přeprava pacientů neodkladné péče 0 0 0 0
499 - Ostatní zvláštní zdravotnická zařízení 0 0 0 0
510 - Lékárna 0 0 120 120
511 - Ústavní lékárna 0 0 0 0
521 - Výdejna zdravotnických prostředků 0 0 6 6
523 - Oční optika 0 0 38 38
530 - Státní ústav pro kontrolu léčiv 0 0 0 0
600 - Státní zdravotní ústav 0 0 0 0
601 - Krajská hygienická stanice 1 0 0 1
605 - Zdravotní ústav 0 0 0 0
609 - Další zařízení hygienické služby 0 0 0 0
950 - Ostatní zdravotnická zařízení 0 0 0 0
Celkem 6 16 1 391 1 413

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)