1.2.10 Hustota zalidnění (počet obyvatel na km2)

Území Hustota zalidnění (obyv/km2)
Kraj Vysočina 75
Havlíčkův Brod 75
Jihlava 94
Pelhřimov 56
Třebíč 77
Žďár nad Sázavou 75

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)