EKONOMICKÉ UKAZATELE, INFRASTRUKTURA ZDRAVOTNÍ PÉČE, LÉKAŘI A ZDRAVOTNIČTÍ PRACOVNÍCI

Kraj Vysočina Česká republika
Počty zdravotnických zařízení
Rok: 2017
Zdroj: ÚZIS ČR, Národní registr poskytovatelů zdravotních služeb (NRPZS) Počet Počet
101 – fakultní nemocnice 0 10
102 – nemocnice 6 146
105 – nemocnice následné péče 0 37
110 – léčebna pro dlouhodobě nemocné (LDN) 2 35
111 – léčebna tuberkul.a respir.nemocí (TRN) 1 8
112 – psychiatrická léčebna 3 18
113 – rehabilitační ústav 1 6
119 – ostatní odborné léčebné ústavy 0 11
122 – dětská psychiatrická léčebna 1 3
129 – ostatní dětské odborné léčebné ústavy 0 8
130 – lázeňská léčebna 0 92
141 – dětská ozdravovna 0 4
180 – hospic 0 18
190 – další lůžkové zařízení 0 7
301 – sdružené ambulantní zařízení – velké 6 88
302 – sdružené ambulantní zařízení – malé 5 170
310 – zdravotnické středisko 4 87
312 – zařízení závodní preventivní péče 0 44
320 – ordinace praktického lékaře pro dospělé 238 4 653
321 – ordinace praktického lékaře pro děti a dorost 97 1 929
322 – ordinace PL – stomatologa 240 5 788
323 – ordinace PL – gynekologa 62 1 293
324 – ordinace lékaře specialisty 353 8 312
340 – samostatné zařízení psychologa 18 473
341 – samostatné zařízení logopeda 10 317
350 – domácí zdravotní péče 25 558
351 – samostat. zaříz. nelékaře rehabilitační 52 1 324
352 – samostat. zaříz. nelékaře – návštěvní služba sestry 1 51
354 – zdravotní péče v ústavech sociální péče 2 199
359 – samostatné zařízení nelékaře – jiné 16 375
360 – samostatná stomatologická laboratoř 82 1 595
361 – samostatná odborná laboratoř 7 193
370 – samostatná transfuzní stanice 0 1
380 – zařízení LPS 0 12
390 – hemodialyzační středisko 0 59
398 – zařízení pro léčbu drogových závislostí 1 17
399 – ostatní ambulantní zařízení 2 105
420 – dětský domov pro děti do let 2 26
430 – dětské centrum 0 1
431 – dětský stacionář 1 24
460 – stacionář 0 15
461 – psychoterapeutický stacionář 0 17
465 – krizové centrum 0 5
476 – záchytná stanice 1 18
480 – zdravotnická dopravní služba 8 229
481 – zdravotnická zachranná služba 1 14
483 – výjezdová skupina záchranné služby 0 1
484 – další zařízení záchranné služby 0 1
485 – přeprava pacientů neodkladné péče 0 12
499 – ostatní zvláštní zdravotnická zařízení 0 7
510 – lékárna 120 2 715
511 – ústavní lékárna 0 0
521 – výdejna zdravotnických prostředků 6 218
523 – oční optika 38 675
530 – Státní ústav pro kontrolu léčiv 0 1
600 – Státní zdravotní ústav 0 1
601 – Krajská hygienická stanice 1 14
605 – zdravotní ústav 0 2
609 – další zařízení hygienické služby 0 1
950 – ostatní zdravotnická zařízení 0 37
celkem 1 413 32 080
Počty pracovníků ve zdravotnictví
Rok: 2017
Zdroj: ÚZIS ČR, Roční výkaz o činnosti poskytovatele zdravotnických služeb E401 Přepočtený počet (úvazky) Počet na 1000 obyvatel Přepočtený počet (úvazky) Počet na 1000 obyvatel
lékaři 1 715 3,40 42 021 4,00
zubní lékaři 308 0,60 7 541 0,70
farmaceuti 280 0,60 6 466 0,60
všeobecné sestry, porodní asistentky (§ 5 a § 6) 3 872 7,60 79 415 7,50
ostatní zdrav. pracovníci nelékaři s odb. způsobilostí (§ 7 až § 21a) 24 202 47,60 24 202 2,30
zdrav. pracovníci nelékaři s odb. a special. způsobilostí (§ 22 až § 28) 11 965 23,50 11 965 1,10
zdrav. prac. nelék. pod odb. dohledem nebo přímým vedením (§ 29 až § 42) 36 003 70,80 36 003 3,40
jiní odborní pracovníci nelékaři s odbornou způsobilostí (§ 43) a dentisté 2 746 5,40 2 746 0,30
pedagogičtí pracovníci 370 0,70 370 0,00
technicko-hospodářští pracovníci 693 1,40 21 875 2,10
dělníci a provozní pracovníci 901 1,80 27 291 2,60
celkem pracovníci ve zdravotnictví 11 060 21,70 267 420 25,30
Průměrná hrubá mzda/plat
Rok: 2017
Zdroj: ÚZIS ČR, Roční výkaz o činnosti poskytovatele zdravotnických služeb E201, E301 Průměrný měsíční mzda/plat celkem v Kč Průměrný měsíční mzda/plat celkem v Kč
lékaři a zubní lékaři 68 223 70 672
farmaceuti 37 107 41 175
všeobecné sestry, porodní asistentky (§ 5 a § 6) 31 686 33 927
ostatní zdrav. pracovníci nelékaři s odb. způsobilostí (§ 7 až § 21a) 29 926 30 707
zdrav. pracovníci nelékaři s odb. a special. způsobilostí (§ 22 až § 28) 30 422 33 443
zdrav. prac. nelék. pod odb. dohledem nebo přímým vedením (§ 29 až § 42) 19 466 21 348
jiní odborní pracovníci nelékaři s odbornou způsobilostí (§ 43) a dentisté 32 991 29 666
technicko-hospodářští pracovníci 28 926 32 875
dělníci a provozní pracovníci 17 314 18 443
celkem 32 235 34 337
Ekonomické ukazatele – hospodaření
Rok: 2017
Zdroj: ÚZIS ČR, Roční výkaz o činnosti poskytovatele zdravotnických služeb E602 miliony Kč miliony Kč
celkový dlouhodobý majetek 1 920 108 048
celkové náklady 6 416 173 896
celkové výnosy 6 411 174 741
Průměrný počet lůžek akutních, jednodenních, lázeňských a ústavních celkem
Rok: 2017
Zdroj: ÚZIS ČR, Roční výkaz o činnosti poskytovatele zdravotnických služeb E602 Počet Počet na 1000 obyvatel Počet Počet na 1000 obyvatel
celkem 4 436 8,70 99 503 9,40
Počet lůžek podle typu péče
Rok: 2017
Zdroj: ÚZIS ČR, Roční výkaz o činnosti poskytovatele zdravotnických služeb L102 Počet lůžek Počet na 1000 obyvatel Počet lůžek Počet na 1000 obyvatel
jednodenní péče 0 0,0 264 0,2
akutní lůžková péče intenzívní 204 4,0 5 519 5,2
akutní lůžková péče standardní 2 028 39,8 42 580 40,1
následná lůžková péče 252 5,0 5 184 4,9
dlouhodobá lůžková péče 1 952 38,4 24 031 22,6
celkem 4 436 87,2 77 578 73,1