Souhrnné přehledy

Výstupy v této části nabízí uživateli souhrn základních ukazatelů charakterizujících daný region (případně Českou republiku). Tabulkové souhrny jsou rozděleny dle hlavních tematických kapitol.

Tabulky jsou doplněny souhrnnou zprávou srovnávající ukazatele daného regionu s hodnotami celé republiky.

1. DEMOGRAFICKÉ A SOCIODEMOGRAFICKÉ UKAZATELE

Česká republika
Počet obyvatel k 1. 7.
Rok: 2017
Zdroj: Český statistický úřad, demografie Počet %
celkem 10 589 526
muži 5 207 575 49,2 %
ženy 5 381 951 50,8 %
Věkové skupiny obyvatelstva k 1. 7.
Rok: 2017
Zdroj: Český statistický úřad, demografie Počet %
0–4 let 557 800 5,3 %
5–9 let 589 024 5,6 %
10–14 let 511 838 4,8 %
15–19 let 460 220 4,3 %
20–24 let 539 180 5,1 %
25–29 let 681 187 6,4 %
30–34 let 726 977 6,9 %
35–39 let 832 501 7,9 %
40–44 let 924 054 8,7 %
45–49 let 726 515 6,9 %
50–54 let 697 010 6,6 %
55–59 let 624 242 5,9 %
60–64 let 704 981 6,7 %
65–69 let 687 730 6,5 %
70–74 let 550 969 5,2 %
75–79 let 349 174 3,3 %
80–84 let 227 904 2,2 %
85+ let 198 220 1,3 %
Věkové kategorie obyvatelstva k 1. 7.
Rok: 2017
Zdroj: Český statistický úřad, demografie Počet %
0–14 let 1 670 677 15,7 %
15–64 let 6 899 195 65,0 %
65+ let 2 040 183 19,2 %
Naděje dožití (v letech) u mužů ve věku
Rok: kraj 2016–2017, ČR 2017
Zdroj: Český statistický úřad, demografická statistika Roky
0 let 76,00
45 let 32,60
65 let 16,10
Naděje dožití (v letech) u žen ve věku
Rok: kraj 2016–2017, ČR 2017
Zdroj: Český statistický úřad, demografická statistika Roky
0 let 81,90
45 let 37,70
65 let 19,60
Index stáří
Rok: 2017
Zdroj: Český statistický úřad, demografie Index stáří
počet seniorů ve věku 65+ na 100 dětí ve věku 0–14 let 121,4
Zastoupení osob ve věku 80+ v populaci
Rok: 2017
Zdroj: Český statistický úřad, demografie Počet %
muži 141 676 1,3 %
ženy 284 448 2,7 %
celkem 426 124 4,0 %
Pohyb obyvatel
Rok: 2017
Zdroj: Český statistický úřad, veřejná databáze Počet Počet na 1 000 obyvatel
střední stav obyvatel 10 589 526
živě narození 114 405 10,8
zemřelí 111 443 10,5
přistěhovalí 45 957 4,3
vystěhovalí 17 684 1,7
přirozený přírůstek 2 962 0,3
přírůstek stěhováním 28 273 2,7
celkový přírůstek 31 235 2,9
sňatky 52 567 5,0
rozvody 25 755 2,4
potraty 35 012 14,7
Počet potratů podle druhu a způsobu provedení
Rok: 2017
Zdroj: ÚZIS ČR, Národní registr potratů; Český statistický úřad, demografie Počet Počet na 1 000 fertilních žen (15–49 let)
samovolný potrat 14 190 6,0
umělá přerušení těhotenství 19 415 8,2
- z toho ze zdravotních důvodů 3 918 1,6
mimoděložní 1 405 0,6
ostatní 2 0,0
celkem 35 012 14,7
Úhrnná plodnost žen
Rok: 2017
Zdroj: Český statistický úřad, demografie Úhrnná plodnost
průměrný počet živě narozených dětí na jednu ženu 1,70
Živě narození
Rok: 2017
Zdroj: Český statistický úřad, demografie Počet %
celkem 114 405 10,8 %
- z toho muži 58 671 51,3 %
- z toho ženy 55 734 48,7 %
jako první v pořadí 55 726 48,7 %
jako druhé v pořadí 41 832 36,6 %
jako třetí v pořadí 12 022 10,5 %
jako čtvrté a vyšší v pořadí 4 825 4,2 %
mimo manželství 56 091 49,0 %
Průměrný věk matky
Rok: 2017
Zdroj: Český statistický úřad, demografie Věk (roky)
při narození dítěte celkem 30,7
při narození prvního dítěte 28,9
Zemřelí a úmrtnost podle příčin
Rok: 2017
Zdroj: Český statistický úřad, demografie Počet Počet na 100 000 obyvatel
celkem 111 443 1 052,00
I. Některé infekční a parazitární nemoci 2 068 19,50
II. Novotvary 27 852 263,00
III. Nemoci krve, krvetvor. orgánů a některé poruchy týkající se mech. imunity 219 2,10
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 4 497 42,50
V. Poruchy duševní a poruchy chování 1 733 16,40
VI. Nemoci nervové soustavy 3 269 30,90
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0,00
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 2 0,00
IX. Nemoci oběhové soustavy 49 346 466,00
X. Nemoci dýchací soustavy 8 067 76,20
XI. Nemoci trávicí soustavy 4 769 45,00
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 216 2,00
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 227 2,10
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 1 605 15,20
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 2 0,00
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 177 1,70
XVII. Vrozené vady, deformace a chromozomální abnormality 162 1,50
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy n. j. 1 624 15,30
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 5 608 53,00
Hustota zalidnění
Rok: 2017
Zdroj: Český statistický úřad, veřejná databáze Počet obyvatel na km2
celkem 134
Vzdělání obyvatelstva (věk 15+ let)
Rok: 2017
Zdroj: Český statistický úřad, Zaměstnanost a nezaměstnanost podle výsledků VŠPS Počet v tis. %
základní 1 207 13,5 %
střední bez maturity 2 964 33,2 %
střední s maturitou 3 039 34,0 %
vysokoškolské 1 708 19,1 %
Celková nezaměstnanost (věk 15+ let)
Rok: 2017
Zdroj: Český statistický úřad, Zaměstnanost a nezaměstnanost podle výsledků VŠPS Počet v tis. %
muži 70 1,6 %
ženy 86 1,9 %
celkem 156 1,7 %
Obyvatelstvo podle zaměstnání
Rok: 2017
Zdroj: Český statistický úřad, Zaměstnanost a nezaměstnanost podle výsledků VŠPS Roční průměrný počet v tis. Počet na 1 000 obyvatel
celkem 5 222 493,1
zákonodárci a řídící pracovníci 250 23,6
specialisté 803 75,8
techničtí a odborní pracovníci 930 87,8
úředníci 509 48,1
pracovníci ve službách a prodeji 786 74,2
kvalifikovaní pracovníci v zemědělství, lesnictví a rybářství 69 6,5
řemeslníci a opraváři 865 81,7
obsluha strojů a zařízení, montéři 716 67,6
pomocní a nekvalifikovaní pracovníci 277 26,1
zaměstnanci v ozbrojených silách 17 1,6

2. UKAZATELE ZDRAVOTNÍHO STAVU

Česká republika
Infekční onemocnění
Rok: 2017
Zdroj: Státní zdravotní ústav, IS IN – Informační systém Infekční nemoci, Epidat Počet Počet na 100 000 obyvatel
jiné inf. způsobené salmonelami (A02) 11 779 111,2
shigelóza (A03) 168 1,6
dávivý kašel – pertussis (A37.0–1) 713 6,7
spála – scarlatina (A38) 2 166 20,5
lymeská nemoc (A69.2) 3 939 37,2
vir. encefalitida přen. klíšťaty (A84) 687 6,5
varicella – plané neštovice (B01) 39 424 372,3
akutní hepatitida A (B15) 772 7,3
akutní hepatitida B (B16) 85 0,8
ostatní virové hepatitidy (B17–B19) 1 584 15,0
příušnice – parotitis epidemica (B26) 1 407 13,3
bakteriální meningitida NJ (G00) 107 1,0
Tuberkulóza
Rok: 2017
Zdroj: ÚZIS ČR, Registr tuberkulózy (RTBC) Počet Počet na 100 000 obyvatel
TBC dýchacího ústrojí 467 4,4
TBC jiná 39 0,4
TBC celkem 506 4,8
Výskyt a léčba diabetu mellitu podle sídla zdravotnického zařízení léčby
Rok: 2017
Zdroj: ÚZIS ČR, Program statistických zjišťování MZ ČR, Roční výkaz o činnosti poskytovatele zdravotnických služeb, obor diabetologie (A004) Počet Počet na 100 000 obyvatel
počet nově zjištěných onemocnění celkem 113 734 107,4
počet nově zjištěných onemocnění – muži 55 067 105,7
počet nově zjištěných onemocnění – ženy 58 667 112,7
počet osob léčených I. typ DM (E10) 63 699 6,0
počet osob léčených II. typ DM (E11) 786 026 74,1
počet osob léčených na sekundární diabetes (E13) 13 679 1,3
počet léčených osob celkem 863 404 81,4
Akutní infarkt myokardu (I21, I22)
Rok: 2017
Zdroj: ÚZIS ČR, Národní registr hospitalizovaných (NRHOSP), Český statistický úřad, evidence zemřelých Počet Počet na 10 000 obyvatel
incidence 19 234 18,2
intervalová prevalence 18 723 17,7
mortalita 4 707 4,4
Mozková mrtvice (I60–I64)
Rok: 2017
Zdroj: ÚZIS ČR, Národní registr hospitalizovaných (NRHOSP), Český statistický úřad, evidence zemřelých Počet Počet na 10 000 obyvatel
incidence 29 890 28,2
intervalová prevalence 28 742 27,1
mortalita 5 917 5,6
Astma (J45–J46)
Rok: 2017
Zdroj: ÚZIS ČR, Výkaz ambulantní péče A011, Český statistický úřad, evidence zemřelých Počet Počet na 10 000 obyvatel
incidence 22 767 21,5
intervalová prevalence 192 826 182,1
mortalita 142 0,1
CHOPN (J40–J44)
Rok: 2017
Zdroj: ÚZIS ČR, Výkaz ambulantní péče A011, Český statistický úřad, evidence zemřelých Počet Počet na 10 000 obyvatel
incidence 22 706 21,4
intervalová prevalence 228 859 216,1
mortalita 3 472 3,3
Nově hlášené případy pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz
Rok: 2017
Zdroj: Český statistický úřad, Pracovní neschopnost pro nemoc a úraz Počet Počet na 100 pojištěnců
celkem 1 707 513 36,60
- pro nemoc 1 510 877 32,30
- pro pracovní úraz 47 491 1,00
- pro ostatní úraz 149 145 3,20
Hospitalizovaní podle místa bydliště hospitalizovaných
Rok: 2017
Zdroj: ÚZIS ČR, Národní registr hospitalizovaných (NRHOSP) Počet hospitalizovaných Počet hospitalizovaných na 1000 obyvatel
I. Některé infekční a parazitární nemoci 52 592 5,0
II. Novotvary 152 850 14,4
III. Nemoci krve a krvetvorných orgánů, poruchy mechanismu imunity 14 604 1,4
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 56 000 5,3
V. Poruchy duševní a poruchy chování 71 440 6,7
VI. Nemoci nervové soustavy 67 319 6,4
VII. Nemoci oka a očních adnex 20 233 1,9
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 15 887 1,5
IX. Nemoci oběhové soustavy 280 078 26,4
X. Nemoci dýchací soustavy 139 167 13,1
XI. Nemoci trávicí soustavy 188 766 17,8
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 25 116 2,4
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 163 995 15,5
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 169 347 16,0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 159 345 15,0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 15 278 1,4
XVII. Vrozené vady, deformace a chromozomální abnormality 11 528 1,1
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy 76 959 7,3
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 184 580 17,4
XXIa. Zdravá osoba doprovázející nemocnou osobu 71 155 6,7
XXIb. Živě narozené děti 99 313 9,4
XXIc. Jiné faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdrav. službami 133 707 12,6
Celkem 2 169 259 204,8
Případy hospitalizace podle místa hospitalizace
Rok: 2017
Zdroj: ÚZIS ČR, Národní registr hospitalizovaných (NRHOSP) Počet případů hospitalizace Podíl hospitalizací (%)
I. Některé infekční a parazitární nemoci 52 592 2,40 %
II. Novotvary 152 850 7,00 %
III. Nemoci krve a krvetvorných orgánů, poruchy mechanismu imunity 14 604 0,70 %
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 56 000 2,60 %
V. Poruchy duševní a poruchy chování 71 440 3,30 %
VI. Nemoci nervové soustavy 67 319 3,10 %
VII. Nemoci oka a očních adnex 20 233 0,90 %
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 15 887 0,70 %
IX. Nemoci oběhové soustavy 280 078 12,90 %
X. Nemoci dýchací soustavy 139 167 6,40 %
XI. Nemoci trávicí soustavy 188 766 8,70 %
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 25 116 1,20 %
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 163 995 7,60 %
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 169 347 7,80 %
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 159 345 7,30 %
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 15 278 0,70 %
XVII. Vrozené vady, deformace a chromozomální abnormality 11 528 0,50 %
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy 76 959 3,50 %
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 184 580 8,50 %
XXIa. Zdravá osoba doprovázející nemocnou osobu 71 155 3,30 %
XXIb. Živě narozené děti 99 313 4,60 %
XXIc. Jiné faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdrav. službami 133 707 6,20 %
Celkem 2 169 259 100,00 %

3. EKONOMICKÉ UKAZATELE, INFRASTRUKTURA ZDRAVOTNÍ PÉČE, LÉKAŘI A ZDRAVOTNIČTÍ PRACOVNÍCI

Česká republika
Počty zdravotnických zařízení
Rok: 2017
Zdroj: ÚZIS ČR, Národní registr poskytovatelů zdravotních služeb (NRPZS) Počet
101 – fakultní nemocnice 10
102 – nemocnice 146
105 – nemocnice následné péče 37
110 – léčebna pro dlouhodobě nemocné (LDN) 35
111 – léčebna tuberkul.a respir.nemocí (TRN) 8
112 – psychiatrická léčebna 18
113 – rehabilitační ústav 6
119 – ostatní odborné léčebné ústavy 11
122 – dětská psychiatrická léčebna 3
129 – ostatní dětské odborné léčebné ústavy 8
130 – lázeňská léčebna 92
141 – dětská ozdravovna 4
180 – hospic 18
190 – další lůžkové zařízení 7
301 – sdružené ambulantní zařízení – velké 88
302 – sdružené ambulantní zařízení – malé 170
310 – zdravotnické středisko 87
312 – zařízení závodní preventivní péče 44
320 – ordinace praktického lékaře pro dospělé 4 653
321 – ordinace praktického lékaře pro děti a dorost 1 929
322 – ordinace PL – stomatologa 5 788
323 – ordinace PL – gynekologa 1 293
324 – ordinace lékaře specialisty 8 312
340 – samostatné zařízení psychologa 473
341 – samostatné zařízení logopeda 317
350 – domácí zdravotní péče 558
351 – samostat. zaříz. nelékaře rehabilitační 1 324
352 – samostat. zaříz. nelékaře – návštěvní služba sestry 51
354 – zdravotní péče v ústavech sociální péče 199
359 – samostatné zařízení nelékaře – jiné 375
360 – samostatná stomatologická laboratoř 1 595
361 – samostatná odborná laboratoř 193
370 – samostatná transfuzní stanice 1
380 – zařízení LPS 12
390 – hemodialyzační středisko 59
398 – zařízení pro léčbu drogových závislostí 17
399 – ostatní ambulantní zařízení 105
420 – dětský domov pro děti do let 26
430 – dětské centrum 1
431 – dětský stacionář 24
460 – stacionář 15
461 – psychoterapeutický stacionář 17
465 – krizové centrum 5
476 – záchytná stanice 18
480 – zdravotnická dopravní služba 229
481 – zdravotnická zachranná služba 14
483 – výjezdová skupina záchranné služby 1
484 – další zařízení záchranné služby 1
485 – přeprava pacientů neodkladné péče 12
499 – ostatní zvláštní zdravotnická zařízení 7
510 – lékárna 2 715
511 – ústavní lékárna 0
521 – výdejna zdravotnických prostředků 218
523 – oční optika 675
530 – Státní ústav pro kontrolu léčiv 1
600 – Státní zdravotní ústav 1
601 – Krajská hygienická stanice 14
605 – zdravotní ústav 2
609 – další zařízení hygienické služby 1
950 – ostatní zdravotnická zařízení 37
celkem 32 080
Počty pracovníků ve zdravotnictví
Rok: 2017
Zdroj: ÚZIS ČR, Roční výkaz o činnosti poskytovatele zdravotnických služeb E401 Přepočtený počet (úvazky) Počet na 1000 obyvatel
lékaři 42 021 4,00
zubní lékaři 7 541 0,70
farmaceuti 6 466 0,60
všeobecné sestry, porodní asistentky (§ 5 a § 6) 79 415 7,50
ostatní zdrav. pracovníci nelékaři s odb. způsobilostí (§ 7 až § 21a) 24 202 2,30
zdrav. pracovníci nelékaři s odb. a special. způsobilostí (§ 22 až § 28) 11 965 1,10
zdrav. prac. nelék. pod odb. dohledem nebo přímým vedením (§ 29 až § 42) 36 003 3,40
jiní odborní pracovníci nelékaři s odbornou způsobilostí (§ 43) a dentisté 2 746 0,30
pedagogičtí pracovníci 370 0,00
technicko-hospodářští pracovníci 21 875 2,10
dělníci a provozní pracovníci 27 291 2,60
celkem pracovníci ve zdravotnictví 267 420 25,30
Průměrná hrubá mzda/plat
Rok: 2017
Zdroj: ÚZIS ČR, Roční výkaz o činnosti poskytovatele zdravotnických služeb E201, E301 Průměrný měsíční mzda/plat celkem v Kč
lékaři a zubní lékaři 70 672
farmaceuti 41 175
všeobecné sestry, porodní asistentky (§ 5 a § 6) 33 927
ostatní zdrav. pracovníci nelékaři s odb. způsobilostí (§ 7 až § 21a) 30 707
zdrav. pracovníci nelékaři s odb. a special. způsobilostí (§ 22 až § 28) 33 443
zdrav. prac. nelék. pod odb. dohledem nebo přímým vedením (§ 29 až § 42) 21 348
jiní odborní pracovníci nelékaři s odbornou způsobilostí (§ 43) a dentisté 29 666
pedagogičtí pracovníci x
technicko-hospodářští pracovníci 32 875
dělníci a provozní pracovníci 18 443
celkem 34 337
Ekonomické ukazatele – hospodaření
Rok: 2017
Zdroj: ÚZIS ČR, Roční výkaz o činnosti poskytovatele zdravotnických služeb E602 miliony Kč
celkový dlouhodobý majetek 108 048
celkové náklady 173 896
celkové výnosy 174 741
Průměrný počet lůžek akutních, jednodenních, lázeňských a ústavních celkem
Rok: 2017
Zdroj: ÚZIS ČR, Roční výkaz o činnosti poskytovatele zdravotnických služeb E602 Počet Počet na 1000 obyvatel
celkem 99 503 9,40
Počet lůžek podle typu péče
Rok: 2017
Zdroj: ÚZIS ČR, Roční výkaz o činnosti poskytovatele zdravotnických služeb L102 Počet lůžek Počet na 1000 obyvatel
jednodenní péče 264 0,2
akutní lůžková péče intenzívní 5 519 5,2
akutní lůžková péče standardní 42 580 40,1
následná lůžková péče 5 184 4,9
dlouhodobá lůžková péče 24 031 22,6
celkem 77 578 73,1