Souhrnné přehledy

Výstupy v této části nabízí uživateli souhrn základních ukazatelů charakterizujících daný region (případně Českou republiku). Tabulkové souhrny jsou rozděleny dle hlavních tematických kapitol.

Tabulky jsou doplněny souhrnnou zprávou srovnávající ukazatele daného regionu s hodnotami celé republiky.

1. DEMOGRAFICKÉ A SOCIODEMOGRAFICKÉ UKAZATELE

Kraj Vysočina Česká republika
Počet obyvatel k 1. 7.
Rok: 2016
Zdroj: Český statistický úřad, demografie Počet % Počet %
celkem 509 187 10 565 284
muži 252 788 49,7 % 5 193 012 49,2 %
ženy 256 399 50,4 % 5 372 272 50,9 %
Věkové skupiny obyvatelstva k 1. 7.
Rok: 2016
Zdroj: Český statistický úřad, demografie Počet % Počet %
0–4 let 25 674 5,0 % 552 453 5,2 %
5–9 let 27 105 5,3 % 592 478 5,6 %
10–14 let 24 241 4,8 % 490 411 4,6 %
15–19 let 23 787 4,7 % 458 382 4,3 %
20–24 let 29 920 5,9 % 572 082 5,4 %
25–29 let 33 255 6,5 % 687 811 6,5 %
30–34 let 33 636 6,6 % 733 351 6,9 %
35–39 let 38 669 7,6 % 866 783 8,2 %
40–44 let 41 373 8,1 % 897 487 8,5 %
45–49 let 33 691 6,6 % 704 832 6,7 %
50–54 let 33 957 6,7 % 689 913 6,5 %
55–59 let 32 957 6,5 % 642 358 6,1 %
60–64 let 34 304 6,7 % 716 536 6,8 %
65–69 let 32 614 6,4 % 692 070 6,6 %
70–74 let 24 752 4,9 % 513 816 4,9 %
75–79 let 17 190 3,4 % 331 833 3,1 %
80–84 let 12 386 2,4 % 230 616 2,2 %
85+ let 9 676 1,9 % 192 072 1,8 %
Věkové kategorie obyvatelstva k 1. 7.
Rok: 2016
Zdroj: Český statistický úřad, demografie Počet % Počet %
0–14 let 77 020 15,1 % 1 635 342 15,5 %
15–64 let 335 549 65,9 % 6 969 535 66,0 %
65+ let 96 618 19,0 % 1 960 407 18,6 %
Naděje dožití (v letech) u mužů ve věku
Rok: kraj 2015–2016, ČR 2016
Zdroj: Český statistický úřad, demografická statistika Roky Roky
0 let 76,50 75,40
45 let 32,90 32,00
65 let 16,20 15,70
Naděje dožití (v letech) u žen ve věku
Rok: kraj 2015–2016, ČR 2016
Zdroj: Český statistický úřad, demografická statistika Roky Roky
0 let 82,10 81,20
45 let 38,00 37,10
65 let 19,70 19,20
Index stáří
Rok: 2016
Zdroj: Český statistický úřad, demografie Index stáří Index stáří
počet seniorů ve věku 65+ na 100 dětí ve věku 0–14 let 125,4 119,9
Zastoupení osob ve věku 80+ v populaci
Rok: 2016
Zdroj: Český statistický úřad, demografie Počet % Počet %
muži 7 430 1,5 % 139 809 1,3 %
ženy 14 632 2,9 % 282 879 2,7 %
celkem 22 062 4,3 % 422 688 4,0 %
Pohyb obyvatel
Rok: 2016
Zdroj: Český statistický úřad, veřejná databáze Počet Počet na 1 000 obyvatel Počet Počet na 1 000 obyvatel
střední stav obyvatel 509 187 10 565 284
živě narození 5 307 10,4 112 663 10,7
zemřelí 4 997 9,8 107 750 10,2
přistěhovalí 3 456 6,8 37 503 3,5
vystěhovalí 4 289 8,4 17 439 1,7
přirozený přírůstek 310 0,6 4 913 0,5
přírůstek stěhováním -833 -1,6 20 064 1,9
celkový přírůstek -523 -1,0 24 977 2,4
sňatky 2 445 4,8 50 768 4,8
rozvody 945 1,9 24 996 2,4
potraty 1 508 5,6 35 921 15,0
Počet potratů podle druhu a způsobu provedení
Rok: 2016
Zdroj: ÚZIS ČR, Národní registr potratů; Český statistický úřad, demografie Počet Počet na 1 000 fertilních žen (15–49 let) Počet Počet na 1 000 fertilních žen (15–49 let)
samovolný potrat 682 2,6 14 212 5,9
umělá přerušení těhotenství 755 2,8 20 406 8,5
- z toho ze zdravotních důvodů 157 0,6 4 228 1,8
mimoděložní 71 0,3 1 300 0,5
ostatní 0 0,0 3 0,0
celkem 1 508 5,6 35 921 15,0
Úhrnná plodnost žen
Rok: 2016
Zdroj: Český statistický úřad, demografie Úhrnná plodnost Úhrnná plodnost
průměrný počet živě narozených dětí na jednu ženu 1,60 1,60
Živě narození
Rok: 2016
Zdroj: Český statistický úřad, demografie Počet % Počet %
celkem 5 307 112 663
- z toho muži 2 702 51,4 % 57 837 48,7 %
- z toho ženy 2 605 48,6 % 54 826 51,3 %
jako první v pořadí 2 508 47,3 % 54 918 48,7 %
jako druhé v pořadí 1 921 36,2 % 41 302 36,7 %
jako třetí v pořadí 633 11,9 % 11 767 10,4 %
jako čtvrté a vyšší v pořadí 245 4,6 % 4 676 4,2 %
mimo manželství 2 324 43,8 % 54 733 48,6 %
Průměrný věk matky
Rok: 2016
Zdroj: Český statistický úřad, demografie Věk (roky) Věk (roky)
při narození dítěte celkem 30,5 30,7
při narození prvního dítěte 28,3 28,9
Zemřelí a úmrtnost podle příčin
Rok: 2016
Zdroj: Český statistický úřad, demografie Počet Počet na 100 000 obyvatel Počet Počet na 100 000 obyvatel
celkem 4 997 981,40 107 750 1 019,00
I. Některé infekční a parazitární nemoci 71 13,90 2 034 19,30
II. Novotvary 1 238 243,10 27 806 263,20
III. Nemoci krve, krvetvor. orgánů a některé poruchy týkající se mech. imunity 19 3,70 228 2,20
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 262 51,50 4 521 42,80
V. Poruchy duševní a poruchy chování 60 11,80 1 410 13,30
VI. Nemoci nervové soustavy 200 39,30 3 156 29,90
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0,00 2 0,00
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0,00 3 0,00
IX. Nemoci oběhové soustavy 2 312 454,10 47 611 450,60
X. Nemoci dýchací soustavy 299 58,70 7 128 67,50
XI. Nemoci trávicí soustavy 151 29,70 4 512 42,70
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 14 2,70 167 1,60
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 13 2,60 193 1,80
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 61 12,00 1 536 14,50
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0,00 1 0,00
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 6 1,20 194 1,80
XVII. Vrozené vady, deformace a chromozomální abnormality 6 1,20 165 1,60
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy n. j. 36 7,10 1 572 14,90
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 249 48,90 5 511 52,20
Hustota zalidnění
Rok: 2016
Zdroj: Český statistický úřad, veřejná databáze Počet obyvatel na km2 Počet obyvatel na km2
celkem 75 134
Vzdělání obyvatelstva (věk 15+ let)
Rok: 2016
Zdroj: Český statistický úřad, Zaměstnanost a nezaměstnanost podle výsledků VŠPS Počet v tis. % Počet v tis. %
základní 64 14,7 % 1 229 13,8 %
střední bez maturity 175 40,3 % 3 026 33,9 %
střední s maturitou 133 30,8 % 3 005 33,7 %
vysokoškolské 61 14,1 % 1 654 18,5 %
Celková nezaměstnanost (věk 15+ let)
Rok: 2016
Zdroj: Český statistický úřad, Zaměstnanost a nezaměstnanost podle výsledků VŠPS Počet v tis. % Počet v tis. %
muži 3 1,4 % 101 2,3 %
ženy 5 2,3 % 111 2,4 %
celkem 8 1,8 % 211 2,4 %
Obyvatelstvo podle zaměstnání
Rok: 2016
Zdroj: Český statistický úřad, Zaměstnanost a nezaměstnanost podle výsledků VŠPS Roční průměrný počet v tis. Počet na 1 000 obyvatel Roční průměrný počet v tis. Počet na 1 000 obyvatel
celkem 243 477,0 5 139 486,4
zákonodárci a řídící pracovníci 9 17,5 269 25,5
specialisté 28 55,6 787 74,5
techničtí a odborní pracovníci 32 62,6 884 83,7
úředníci 18 35,4 476 45,1
pracovníci ve službách a prodeji 35 68,3 783 74,1
kvalifikovaní pracovníci v zemědělství, lesnictví a rybářství 7 13,6 70 6,6
řemeslníci a opraváři 57 111,2 868 82,2
obsluha strojů a zařízení, montéři 43 84,1 702 66,4
pomocní a nekvalifikovaní pracovníci 13 26,1 284 26,9
zaměstnanci v ozbrojených silách 1 2,6 14 1,4

2. UKAZATELE ZDRAVOTNÍHO STAVU

Kraj Vysočina Česká republika
Infekční onemocnění
Rok: 2016
Zdroj: Státní zdravotní ústav, IS IN – Informační systém Infekční nemoci, Epidat Počet Počet na 100 000 obyvatel Počet Počet na 100 000 obyvatel
jiné inf. způsobené salmonelami (A02) 820 161,0 11 912 112,7
shigelóza (A03) 1 0,2 70 0,7
dávivý kašel – pertussis (A37.0–1) 51 10,0 685 6,5
spála – scarlatina (A38) 161 31,6 3 108 29,4
lymeská nemoc (A69.2) 541 106,2 4 694 44,4
vir. encefalitida přen. klíšťaty (A84) 61 12,0 565 5,3
varicella – plané neštovice (B01) 2 938 577,0 42 440 401,7
akutní hepatitida A (B15) 8 1,6 930 8,8
akutní hepatitida B (B16) 2 0,4 73 0,7
ostatní virové hepatitidy (B17–B19) 40 7,9 1 651 15,6
příušnice – parotitis epidemica (B26) 401 78,8 5 734 54,3
bakteriální meningitida NJ (G00) 2 0,4 98 0,9
Tuberkulóza
Rok: 2016
Zdroj: ÚZIS ČR, Registr tuberkulózy (RTBC) Počet Počet na 100 000 obyvatel Počet Počet na 100 000 obyvatel
TBC dýchacího ústrojí 16 3,1 476 4,5
TBC jiná 2 0,4 41 0,4
TBC celkem 18 3,5 517 4,9
Výskyt a léčba diabetu mellitu podle sídla zdravotnického zařízení léčby
Rok: 2016
Zdroj: ÚZIS ČR, Program statistických zjišťování MZ ČR, Roční výkaz o činnosti poskytovatele zdravotnických služeb, obor diabetologie (A004) Počet Počet na 100 000 obyvatel Počet Počet na 100 000 obyvatel
počet nově zjištěných onemocnění celkem 3 452 67,8 115 777 109,6
počet nově zjištěných onemocnění – muži 1 757 69,5 57 319 110,4
počet nově zjištěných onemocnění – ženy 1 695 66,1 58 458 108,8
počet osob léčených I. typ DM (E10) 2 060 4,0 60 281 5,7
počet osob léčených II. typ DM (E11) 32 130 63,1 787 324 74,5
počet osob léčených na sekundární diabetes (E13) 394 0,8 13 845 1,3
počet léčených osob celkem 34 584 67,9 861 450 81,5
Akutní infarkt myokardu (I21, I22)
Rok: 2016
Zdroj: ÚZIS ČR, Národní registr hospitalizovaných (NRHOSP), Český statistický úřad, evidence zemřelých Počet Počet na 10 000 obyvatel Počet Počet na 10 000 obyvatel
incidence 986 19,4 19 574 18,5
intervalová prevalence 977 19,2 19 102 18,1
mortalita 251 4,9 4 673 4,4
Mozková mrtvice (I60–I64)
Rok: 2016
Zdroj: ÚZIS ČR, Národní registr hospitalizovaných (NRHOSP), Český statistický úřad, evidence zemřelých Počet Počet na 10 000 obyvatel Počet Počet na 10 000 obyvatel
incidence 1 516 29,8 31 814 30,1
intervalová prevalence 1 463 28,7 30 514 28,9
mortalita 273 5,4 6 183 5,9
Astma (J45–J46)
Rok: 2016
Zdroj: ÚZIS ČR, Výkaz ambulantní péče A011, Český statistický úřad, evidence zemřelých Počet Počet na 10 000 obyvatel Počet Počet na 10 000 obyvatel
incidence 1 152 22,6 27 597 26,1
intervalová prevalence 8 629 169,5 227 975 215,8
mortalita 5 0,1 136 0,1
CHOPN (J40–J44)
Rok: 2016
Zdroj: ÚZIS ČR, Výkaz ambulantní péče A011, Český statistický úřad, evidence zemřelých Počet Počet na 10 000 obyvatel Počet Počet na 10 000 obyvatel
incidence 886 17,4 27 373 25,9
intervalová prevalence 11 328 222,5 290 767 275,2
mortalita 122 2,4 3 178 3,0
Nově hlášené případy pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz
Rok: 2016
Zdroj: Český statistický úřad, Pracovní neschopnost pro nemoc a úraz Počet Počet na 100 pojištěnců Počet Počet na 100 pojištěnců
celkem 67 288 38,30 1 633 347 35,70
- pro nemoc 57 667 32,80 1 440 936 31,50
- pro pracovní úraz 2 786 1,60 47 379 1,00
- pro ostatní úraz 6 835 3,90 145 032 3,20
Odhadovaný počet problémových uživatelů drog
Rok: 2016
Zdroj: Výroční zpráva o stavu ve věcech drog v ČR v r. 2013, Národní monitorovací středisko pro drogy a závislosti Počet Počet na 1 000 osob 15–64 let Počet Počet na 1 000 osob 15–64 let
celkem 900 2,6 46 800 6,7
Hospitalizovaní podle místa bydliště hospitalizovaných
Rok: 2016
Zdroj: ÚZIS ČR, Národní registr hospitalizovaných (NRHOSP) Počet hospitalizovaných Počet hospitalizovaných na 1000 obyvatel Počet hospitalizovaných Počet hospitalizovaných na 1000 obyvatel
I. Některé infekční a parazitární nemoci 3 329 0,3 53 608 5,1
II. Novotvary 6 810 0,6 157 183 14,9
III. Nemoci krve a krvetvorných orgánů, poruchy mechanismu imunity 615 0,1 14 794 1,4
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 3 187 0,3 58 725 5,6
V. Poruchy duševní a poruchy chování 2 999 0,3 73 165 6,9
VI. Nemoci nervové soustavy 3 434 0,3 68 681 6,5
VII. Nemoci oka a očních adnex 1 462 0,1 20 653 2,0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 1 177 0,1 16 617 1,6
IX. Nemoci oběhové soustavy 14 415 1,4 286 760 27,1
X. Nemoci dýchací soustavy 7 308 0,7 137 784 13,0
XI. Nemoci trávicí soustavy 9 638 0,9 195 189 18,5
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 1 555 0,1 25 639 2,4
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 9 152 0,9 168 588 16,0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 8 461 0,8 171 800 16,3
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 7 272 0,7 159 284 15,1
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 597 0,1 16 682 1,6
XVII. Vrozené vady, deformace a chromozomální abnormality 617 0,1 11 778 1,1
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy 3 748 0,4 78 465 7,4
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 9 669 0,9 185 435 17,6
XXIa. Zdravá osoba doprovázející nemocnou osobu 5 825 0,6 71 297 6,7
XXIb. Živě narozené děti 4 771 0,5 96 262 9,1
XXIc. Jiné faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdrav. službami 7 112 0,7 133 684 12,7
Celkem 113 153 10,7 2 202 073 208,4
Případy hospitalizace podle místa hospitalizace
Rok: 2016
Zdroj: ÚZIS ČR, Národní registr hospitalizovaných (NRHOSP) Počet případů hospitalizace Podíl hospitalizací (%) Počet případů hospitalizace Podíl hospitalizací (%)
I. Některé infekční a parazitární nemoci 3 338 3,10 % 53 608 2,40 %
II. Novotvary 5 369 4,90 % 157 183 7,10 %
III. Nemoci krve a krvetvorných orgánů, poruchy mechanismu imunity 527 0,50 % 14 794 0,70 %
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 3 130 2,90 % 58 725 2,70 %
V. Poruchy duševní a poruchy chování 5 562 5,10 % 73 165 3,30 %
VI. Nemoci nervové soustavy 2 931 2,70 % 68 681 3,10 %
VII. Nemoci oka a očních adnex 1 187 1,10 % 20 653 0,90 %
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 1 079 1,00 % 16 617 0,80 %
IX. Nemoci oběhové soustavy 13 264 12,20 % 286 760 13,00 %
X. Nemoci dýchací soustavy 7 457 6,90 % 137 784 6,30 %
XI. Nemoci trávicí soustavy 9 340 8,60 % 195 189 8,90 %
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 1 528 1,40 % 25 639 1,20 %
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 8 608 7,90 % 168 588 7,70 %
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 8 356 7,70 % 171 800 7,80 %
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 7 133 6,60 % 159 284 7,20 %
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 484 0,40 % 16 682 0,80 %
XVII. Vrozené vady, deformace a chromozomální abnormality 258 0,20 % 11 778 0,50 %
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy 3 714 3,40 % 78 465 3,60 %
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 9 277 8,50 % 185 435 8,40 %
XXIa. Zdravá osoba doprovázející nemocnou osobu 6 217 5,70 % 71 297 3,20 %
XXIb. Živě narozené děti 4 841 4,50 % 96 262 4,40 %
XXIc. Jiné faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdrav. službami 5 053 4,70 % 133 684 6,10 %
Celkem 108 653 100,00 % 2 202 073 100,00 %

3. EKONOMICKÉ UKAZATELE, INFRASTRUKTURA ZDRAVOTNÍ PÉČE, LÉKAŘI A ZDRAVOTNIČTÍ PRACOVNÍCI

Kraj Vysočina Česká republika
Počty zdravotnických zařízení
Rok: 2016
Zdroj: ÚZIS ČR, Národní registr poskytovatelů zdravotních služeb (NRPZS) Počet Počet
101 – fakultní nemocnice 0 10
102 – nemocnice 6 142
105 – nemocnice následné péče 0 37
110 – léčebna pro dlouhodobě nemocné (LDN) 2 37
111 – léčebna tuberkul.a respir.nemocí (TRN) 1 8
112 – psychiatrická léčebna 3 18
113 – rehabilitační ústav 1 6
119 – ostatní odborné léčebné ústavy 0 15
122 – dětská psychiatrická léčebna 1 3
129 – ostatní dětské odborné léčebné ústavy 0 8
130 – lázeňská léčebna 0 92
141 – dětská ozdravovna 0 5
180 – hospic 0 18
190 – další lůžkové zařízení 0 8
301 – sdružené ambulantní zařízení – velké 6 87
302 – sdružené ambulantní zařízení – malé 5 145
310 – zdravotnické středisko 4 92
312 – zařízení závodní preventivní péče 0 41
320 – ordinace praktického lékaře pro dospělé 240 4 693
321 – ordinace praktického lékaře pro děti a dorost 98 1 964
322 – ordinace PL – stomatologa 250 5 835
323 – ordinace PL – gynekologa 61 1 309
324 – ordinace lékaře specialisty 360 8 283
340 – samostatné zařízení psychologa 19 462
341 – samostatné zařízení logopeda 10 311
350 – domácí zdravotní péče 25 558
351 – samostat. zaříz. nelékaře rehabilitační 47 1 253
352 – samostat. zaříz. nelékaře – návštěvní služba sestry 1 49
354 – zdravotní péče v ústavech sociální péče 2 186
359 – samostatné zařízení nelékaře – jiné 13 340
360 – samostatná stomatologická laboratoř 85 1 634
361 – samostatná odborná laboratoř 6 191
370 – samostatná transfuzní stanice 0 1
380 – zařízení LPS 0 14
390 – hemodialyzační středisko 0 57
398 – zařízení pro léčbu drogových závislostí 0 12
399 – ostatní ambulantní zařízení 2 105
420 – dětský domov pro děti do let 2 27
430 – dětské centrum 0 1
431 – dětský stacionář 1 25
460 – stacionář 0 15
461 – psychoterapeutický stacionář 0 16
465 – krizové centrum 0 4
476 – záchytná stanice 1 18
480 – zdravotnická dopravní služba 9 230
481 – zdravotnická zachranná služba 1 14
483 – výjezdová skupina záchranné služby 0 1
484 – další zařízení záchranné služby 0 1
485 – přeprava pacientů neodkladné péče 0 9
499 – ostatní zvláštní zdravotnická zařízení 0 6
510 – lékárna 123 2 737
511 – ústavní lékárna 0 0
521 – výdejna zdravotnických prostředků 6 216
523 – oční optika 32 649
530 – Státní ústav pro kontrolu léčiv 0 1
600 – Státní zdravotní ústav 0 1
601 – Krajská hygienická stanice 1 14
605 – zdravotní ústav 0 2
609 – další zařízení hygienické služby 0 1
831 – IPVZ 0 1
832 – NCONZO 0 1
900 – ostatní organizace MZ 0 6
950 – ostatní zdravotnická zařízení 1 39
celkem 1 425 32 064
Počty pracovníků ve zdravotnictví
Rok: 2016
Zdroj: ÚZIS ČR, Roční výkaz o činnosti poskytovatele zdravotnických služeb E401 Přepočtený počet (úvazky) Počet na 1000 obyvatel Přepočtený počet (úvazky) Počet na 1000 obyvatel
lékaři 1 622 3,20 41 606 3,90
zubní lékaři 312 0,60 7 495 0,70
farmaceuti 277 0,50 6 301 0,60
všeobecné sestry, porodní asistentky (§ 5 a § 6) 4 012 7,90 84 320 8,00
ostatní zdrav. pracovníci nelékaři s odb. způsobilostí (§ 7 až § 21a) 24 202 47,50 24 202 2,30
zdrav. pracovníci nelékaři s odb. a special. způsobilostí (§ 22 až § 28) 11 965 23,50 11 965 1,10
zdrav. prac. nelék. pod odb. dohledem nebo přímým vedením (§ 29 až § 42) 36 003 70,70 36 003 3,40
jiní odborní pracovníci nelékaři s odbornou způsobilostí (§ 43) a dentisté 2 746 5,40 2 746 0,30
pedagogičtí pracovníci 370 0,70 370 0,00
technicko-hospodářští pracovníci 554 1,10 20 771 2,00
dělníci a provozní pracovníci 772 1,50 25 772 2,40
celkem pracovníci ve zdravotnictví 10 478 20,60 261 552 24,80
Průměrná hrubá mzda/plat
Rok: 2016
Zdroj: ÚZIS ČR, Roční výkaz o činnosti poskytovatele zdravotnických služeb E201, E301 Průměrný měsíční mzda/plat celkem v Kč Průměrný měsíční mzda/plat celkem v Kč
lékaři a zubní lékaři 62 390 65 885
farmaceuti 35 304 40 090
všeobecné sestry, porodní asistentky (§ 5 a § 6) 27 785 30 280
ostatní zdrav. pracovníci nelékaři s odb. způsobilostí (§ 7 až § 21a) 28 298 29 232
zdrav. pracovníci nelékaři s odb. a special. způsobilostí (§ 22 až § 28) 28 228 30 815
zdrav. prac. nelék. pod odb. dohledem nebo přímým vedením (§ 29 až § 42) 17 649 19 863
jiní odborní pracovníci nelékaři s odbornou způsobilostí (§ 43) a dentisté 31 361 28 054
pedagogičtí pracovníci 27 988 24 722
technicko-hospodářští pracovníci 28 704 31 352
dělníci a provozní pracovníci 15 225 17 197
celkem 29 409 31 754
Ekonomické ukazatele – hospodaření
Rok: 2016
Zdroj: ÚZIS ČR, Roční výkaz o činnosti poskytovatele zdravotnických služeb E602 miliony Kč miliony Kč
celkový dlouhodobý majetek 1 907 105 478
celkové náklady 5 809 160 116
celkové výnosy 5 852 160 544
Průměrný počet lůžek akutních, jednodenních, lázeňských a ústavních celkem
Rok: 2016
Zdroj: ÚZIS ČR, Roční výkaz o činnosti poskytovatele zdravotnických služeb E602 Počet Počet na 1000 obyvatel Počet Počet na 1000 obyvatel
celkem 4 432 8,70 100 377 9,50
Počet lůžek podle typu péče
Rok: 2016
Zdroj: ÚZIS ČR, Roční výkaz o činnosti poskytovatele zdravotnických služeb L102 Počet lůžek Počet na 1000 obyvatel Počet lůžek Počet na 1000 obyvatel
jednodenní péče 0 0,0 252 0,0
akutní lůžková péče intenzívní 202 0,4 5 569 0,5
akutní lůžková péče standardní 2 040 4,0 42 690 4,0
následná lůžková péče 1 923 3,8 24 274 2,3
dlouhodobá lůžková péče 267 0,5 5 189 0,5
celkem 4 432 8,7 77 974 7,4