Souhrnné přehledy

Výstupy v této části nabízí uživateli souhrn základních ukazatelů charakterizujících daný region (případně Českou republiku). Tabulkové souhrny jsou rozděleny dle hlavních tematických kapitol.

Tabulky jsou doplněny souhrnnou zprávou srovnávající ukazatele daného regionu s hodnotami celé republiky.

1. DEMOGRAFICKÉ A SOCIODEMOGRAFICKÉ UKAZATELE

Kraj Vysočina Česká republika
Počet obyvatel k 1. 7.
Rok: 2015
Zdroj: Český statistický úřad, demografie Počet % Počet %
celkem 509 507 10 542 942
muži 252 972 49,7 % 5 180 242 49,1 %
ženy 256 535 50,4 % 5 362 700 50,9 %
Věkové skupiny obyvatelstva k 1. 7.
Rok: 2015
Zdroj: Český statistický úřad, demografie Počet % Počet %
0–4 let 25 666 5,0 % 553 617 5,3 %
5–9 let 26 999 5,3 % 583 330 5,5 %
10–14 let 23 749 4,7 % 475 256 4,5 %
15–19 let 24 200 4,8 % 460 516 4,4 %
20–24 let 31 768 6,2 % 607 141 5,8 %
25–29 let 33 564 6,6 % 693 341 6,6 %
30–34 let 34 110 6,7 % 742 464 7,0 %
35–39 let 40 390 7,9 % 900 789 8,5 %
40–44 let 39 863 7,8 % 859 442 8,2 %
45–49 let 33 390 6,6 % 694 256 6,6 %
50–54 let 33 668 6,6 % 676 323 6,4 %
55–59 let 33 921 6,7 % 666 560 6,3 %
60–64 let 34 120 6,7 % 724 130 6,9 %
65–69 let 32 162 6,3 % 681 817 6,5 %
70–74 let 23 534 4,6 % 488 467 4,6 %
75–79 let 16 673 3,3 % 316 042 3,0 %
80–84 let 12 440 2,4 % 234 190 2,2 %
85+ let 9 290 1,8 % 185 261 1,8 %
Věkové kategorie obyvatelstva k 1. 7.
Rok: 2015
Zdroj: Český statistický úřad, demografie Počet % Počet %
0–14 let 76 414 15,0 % 1 612 203 15,3 %
15–64 let 338 994 66,5 % 7 024 962 66,6 %
65+ let 94 099 18,5 % 1 905 777 18,1 %
Naděje dožití (v letech) u mužů ve věku
Rok: kraj 2014–2015, ČR 2015
Zdroj: Český statistický úřad, demografická statistika Roky Roky
0 let 76,10 75,10
45 let 32,60 31,80
65 let 16,10 15,60
Naděje dožití (v letech) u žen ve věku
Rok: kraj 2014–2015, ČR 2015
Zdroj: Český statistický úřad, demografická statistika Roky Roky
0 let 81,80 81,00
45 let 37,70 36,90
65 let 19,40 18,90
Index stáří
Rok: 2015
Zdroj: Český statistický úřad, demografie Index stáří Index stáří
počet seniorů ve věku 65+ na 100 dětí ve věku 0–14 let 123,1 118,2
Zastoupení osob ve věku 80+ v populaci
Rok: 2015
Zdroj: Český statistický úřad, demografie Počet % Počet %
muži 7 335 2,9 % 138 779 2,7 %
ženy 14 534 5,7 % 281 757 5,2 %
celkem 21 869 4,3 % 420 536 4,0 %
Pohyb obyvatel
Rok: 2015
Zdroj: Český statistický úřad, veřejná databáze Počet Počet na 1 000 obyvatel Počet Počet na 1 000 obyvatel
střední stav obyvatel 509 507 10 542 942
živě narození 5 349 10,5 110 764 10,5
zemřelí 5 178 10,2 111 173 10,5
přistěhovalí 3 285 6,4 34 922 3,3
vystěhovalí 3 876 7,6 18 945 1,8
přirozený přírůstek 171 0,3 -409 0,0
přírůstek stěhováním -591 -1,2 15 977 1,5
celkový přírůstek -420 -0,8 15 568 1,5
sňatky 2 333 4,6 48 191 4,6
rozvody 1 049 2,1 26 083 2,5
potraty 1 544 3,0 35 761 3,4
Počet potratů podle druhu a způsobu provedení
Rok: 2015
Zdroj: ÚZIS ČR, Národní registr potratů; Český statistický úřad, demografie Počet Počet na 1 000 fertilních žen (15–49 let) Počet Počet na 1 000 fertilních žen (15–49 let)
samovolný potrat 779 6,8 14 082 5,8
umělá přerušení těhotenství 699 6,1 20 403 8,5
- z toho ze zdravotních důvodů 148 1,3 4 114 1,7
mimoděložní 66 0,6 1 276 0,5
ostatní 0 0,0 0 0,0
celkem 1 544 13,5 35 761 14,8
Úhrnná plodnost žen
Rok: 2015
Zdroj: Český statistický úřad, demografie Úhrnná plodnost Úhrnná plodnost
průměrný počet živě narozených dětí na jednu ženu 1,60 1,60
Živě narození
Rok: 2015
Zdroj: Český statistický úřad, demografie Počet % Počet %
celkem 5 349 110 764
- z toho muži 2 663 49,8 % 56 817 51,3 %
- z toho ženy 2 686 50,2 % 53 947 48,7 %
jako první v pořadí 2 485 46,5 % 53 223 48,1 %
jako druhé v pořadí 2 014 37,7 % 41 276 37,3 %
jako třetí v pořadí 639 11,9 % 11 598 10,5 %
jako čtvrté a vyšší v pořadí 211 3,9 % 4 667 4,2 %
mimo manželství 2 256 42,2 % 52 976 47,8 %
Průměrný věk matky
Rok: 2015
Zdroj: Český statistický úřad, demografie Věk (roky) Věk (roky)
při narození dítěte celkem 30,3 30,7
při narození prvního dítěte 28,4 28,9
Zemřelí a úmrtnost podle příčin
Rok: 2015
Zdroj: Český statistický úřad, demografie Počet Počet na 100 000 obyvatel Počet Počet na 100 000 obyvatel
celkem 5 178 1 016,00 111 173 1 054,00
I. Některé infekční a parazitární nemoci 86 16,90 1 978 18,80
II. Novotvary 1 229 241,20 27 407 260,00
III. Nemoci krve, krvetvor. orgánů a některé poruchy týkající se mech. imunity 15 2,90 237 2,20
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 252 49,50 4 491 42,60
V. Poruchy duševní a poruchy chování 68 13,30 1 491 14,10
VI. Nemoci nervové soustavy 170 33,40 3 019 28,60
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0,00 2 0,00
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0,00 4 0,00
IX. Nemoci oběhové soustavy 2 386 468,30 50 969 483,40
X. Nemoci dýchací soustavy 338 66,30 7 478 70,90
XI. Nemoci trávicí soustavy 176 34,50 4 659 44,20
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 12 2,40 179 1,70
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 9 1,80 241 2,30
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 72 14,10 1 412 13,40
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0,00 2 0,00
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 10 2,00 151 1,40
XVII. Vrozené vady, deformace a chromozomální abnormality 11 2,20 156 1,50
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy n. j. 53 10,40 1 485 14,10
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 291 57,10 5 812 55,10
Hustota zalidnění
Rok: 2015
Zdroj: Český statistický úřad, veřejná databáze Počet obyvatel na km2 Počet obyvatel na km2
celkem 75 134
Vzdělání obyvatelstva (věk 15+ let)
Rok: 2015
Zdroj: Český statistický úřad, Zaměstnanost a nezaměstnanost podle výsledků VŠPS Počet v tis. % Počet v tis. %
základní 61 14,0 % 1 254 14,0 %
střední bez maturity 175 40,4 % 3 047 34,1 %
střední s maturitou 137 31,6 % 3 030 33,9 %
vysokoškolské 60 13,9 % 1 588 17,8 %
Celková nezaměstnanost (věk 15+ let)
Rok: 2015
Zdroj: Český statistický úřad, Zaměstnanost a nezaměstnanost podle výsledků VŠPS Počet v tis. % Počet v tis. %
muži 4 2,0 % 125 2,9 %
ženy 8 3,4 % 143 3,1 %
celkem 12 2,7 % 268 3,0 %
Obyvatelstvo podle zaměstnání
Rok: 2015
Zdroj: Český statistický úřad, Zaměstnanost a nezaměstnanost podle výsledků VŠPS Roční průměrný počet v tis. Počet na 1 000 obyvatel Roční průměrný počet v tis. Počet na 1 000 obyvatel
celkem 237 464,8 5 042 478,2
zákonodárci a řídící pracovníci 9 18,1 274 26,0
specialisté 25 49,9 764 72,4
techničtí a odborní pracovníci 37 72,4 857 81,3
úředníci 19 36,5 465 44,1
pracovníci ve službách a prodeji 35 68,3 775 73,5
kvalifikovaní pracovníci v zemědělství, lesnictví a rybářství 6 12,6 62 5,9
řemeslníci a opraváři 49 96,4 866 82,2
obsluha strojů a zařízení, montéři 44 85,6 684 64,9
pomocní a nekvalifikovaní pracovníci 12 22,8 281 26,6
zaměstnanci v ozbrojených silách 1 2,4 14 1,4

2. UKAZATELE ZDRAVOTNÍHO STAVU

Kraj Vysočina Česká republika
Infekční onemocnění
Rok: 2015
Zdroj: Státní zdravotní ústav, IS IN – Informační systém Infekční nemoci, Epidat Počet Počet na 100 000 obyvatel Počet Počet na 100 000 obyvatel
jiné inf. způsobené salmonelami (A02) 869 170,6 12 739 120,8
shigelóza (A03) 2 0,4 88 0,8
dávivý kašel – pertussis (A37.0–1) 36 7,1 668 6,3
spála – scarlatina (A38) 156 30,6 3 693 35,0
lymeská nemoc (A69.2) 254 49,9 2 913 27,6
vir. encefalitida přen. klíšťaty (A84) 45 8,8 355 3,4
varicella – plané neštovice (B01) 2 836 556,6 47 051 446,3
akutní hepatitida A (B15) 0 0,0 724 6,9
akutní hepatitida B (B16) 0 0,0 89 0,8
ostatní virové hepatitidy (B17–B19) 37 7,3 1 562 14,8
příušnice – parotitis epidemica (B26) 270 53,0 1 616 15,3
bakteriální meningitida NJ (G00) 7 1,4 121 1,1
Tuberkulóza
Rok: 2015
Zdroj: ÚZIS ČR, Registr tuberkulózy (RTBC) Počet Počet na 100 000 obyvatel Počet Počet na 100 000 obyvatel
TBC dýchacího ústrojí 11 2,2 467 4,4
TBC jiná 2 0,4 39 0,4
TBC celkem 13 2,6 506 4,8
Výskyt a léčba diabetu mellitu podle sídla zdravotnického zařízení léčby
Rok: 2015
Zdroj: ÚZIS ČR, Program statistických zjišťování MZ ČR, Roční výkaz o činnosti poskytovatele zdravotnických služeb, obor diabetologie (A004) Počet Počet na 100 000 obyvatel Počet Počet na 100 000 obyvatel
počet ošetření/vyšetření celkem 123 688 242,8 2 384 720 226,2
počet nově zjištěných onemocnění celkem 2 914 5,7 80 255 7,6
počet nově zjištěných onemocnění – muži 1 557 3,1 38 509 3,7
počet nově zjištěných onemocnění – ženy 1 353 2,7 41 745 4,0
počet úmrtí za období celkem 1 596 3,1 28 602 2,7
počet úmrtí za období – muži 829 1,6 15 620 1,5
počet úmrtí za období – ženy 767 1,5 12 982 1,2
počet osob léčených I. typ DM (E10) 2 216 4,3 57 945 5,5
počet osob léčených II. typ DM (E11) 34 961 68,6 786 586 74,6
počet osob léčených na sekundární diabetes (E13) 422 0,8 13 479 1,3
počet osob léčených na poruchu glukózové tolerance (R73.0) 2 979 5,8 69 820 6,6
počet léčených osob celkem 40 578 79,6 927 830 88,0
Akutní infarkt myokardu (I21, I22)
Rok: 2015
Zdroj: ÚZIS ČR, Národní registr hospitalizovaných (NRHOSP), Český statistický úřad, evidence zemřelých Počet Počet na 10 000 obyvatel Počet Počet na 10 000 obyvatel
incidence 1 069 21,0 20 091 19,0
intervalová prevalence 1 046 20,5 19 535 18,5
mortalita 282 5,5 4 984 4,7
Mozková mrtvice (I60–I64)
Rok: 2015
Zdroj: ÚZIS ČR, Národní registr hospitalizovaných (NRHOSP), Český statistický úřad, evidence zemřelých Počet Počet na 10 000 obyvatel Počet Počet na 10 000 obyvatel
incidence 1 479 29,0 32 844 31,1
intervalová prevalence 1 423 27,9 31 525 29,9
mortalita 296 5,8 6 716 6,4
Astma (J45–J46)
Rok: 2015
Zdroj: ÚZIS ČR, Výkaz ambulantní péče A011, Český statistický úřad, evidence zemřelých Počet Počet na 10 000 obyvatel Počet Počet na 10 000 obyvatel
incidence 1 073 21,1 23 185 22,0
intervalová prevalence 7 429 145,8 204 971 194,2
mortalita 6 0,1 139 0,1
CHOPN (J40–J44)
Rok: 2015
Zdroj: ÚZIS ČR, Výkaz ambulantní péče A011, Český statistický úřad, evidence zemřelých Počet Počet na 10 000 obyvatel Počet Počet na 10 000 obyvatel
incidence 1 156 22,7 24 120 22,9
intervalová prevalence 11 024 216,4 249 454 236,4
mortalita 148 2,9 3 594 3,4
Nově hlášené případy pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz
Rok: 2015
Zdroj: Český statistický úřad, Pracovní neschopnost pro nemoc a úraz Počet Počet na 100 pojištěnců Počet Počet na 100 pojištěnců
celkem 65 589 37,60 1 563 458 34,70
- pro nemoc 56 531 32,40 1 383 855 30,70
- pro pracovní úraz 2 699 1,60 46 331 1,00
- pro ostatní úraz 6 359 3,70 133 272 3,00
Odhadovaný počet problémových uživatelů drog
Rok: 2015
Zdroj: Výroční zpráva o stavu ve věcech drog v ČR v r. 2013, Národní monitorovací středisko pro drogy a závislosti Počet Počet na 1 000 osob 15–64 let Počet Počet na 1 000 osob 15–64 let
celkem 1 000 2,8 46 900 6,7
Hospitalizovaní podle místa bydliště hospitalizovaných
Rok: 2015
Zdroj: ÚZIS ČR, Národní registr hospitalizovaných (NRHOSP) Počet hospitalizovaných Počet hospitalizovaných na 1000 obyvatel Počet hospitalizovaných Počet hospitalizovaných na 1000 obyvatel
I. Některé infekční a parazitární nemoci 3 712 7,3 54 068 5,1
II. Novotvary 6 499 12,8 156 055 14,8
III. Nemoci krve a krvetvorných orgánů, poruchy mechanismu imunity 669 1,3 14 800 1,4
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 2 917 5,7 62 670 5,9
V. Poruchy duševní a poruchy chování 3 079 6,0 73 890 7,0
VI. Nemoci nervové soustavy 3 328 6,5 67 253 6,4
VII. Nemoci oka a očních adnex 1 452 2,8 21 351 2,0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 1 189 2,3 17 207 1,6
IX. Nemoci oběhové soustavy 14 680 28,8 292 756 27,7
X. Nemoci dýchací soustavy 7 736 15,2 146 316 13,9
XI. Nemoci trávicí soustavy 9 688 19,0 194 509 18,4
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 1 780 3,5 26 565 2,5
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 8 963 17,6 166 378 15,8
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 8 666 17,0 174 086 16,5
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 7 218 14,2 158 866 15,1
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 742 1,5 17 712 1,7
XVII. Vrozené vady, deformace a chromozomální abnormality 522 1,0 11 681 1,1
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy 3 524 6,9 76 297 7,2
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 9 893 19,4 186 598 17,7
XXIa. Zdravá osoba doprovázející nemocnou osobu 6 096 12,0 71 415 6,8
XXIb. Živě narozené děti 4 450 8,7 92 657 8,8
XXIc. Jiné faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdrav. službami 7 144 14,0 133 095 12,6
Celkem 113 947 223,7 2 216 225 210,0
Případy hospitalizace podle místa hospitalizace
Rok: 2015
Zdroj: ÚZIS ČR, Národní registr hospitalizovaných (NRHOSP) Počet případů hospitalizace Podíl hospitalizací (%) Počet případů hospitalizace Podíl hospitalizací (%)
I. Některé infekční a parazitární nemoci 3 751 3,40 % 54 068 2,40 %
II. Novotvary 5 198 4,70 % 156 055 7,00 %
III. Nemoci krve a krvetvorných orgánů, poruchy mechanismu imunity 569 0,50 % 14 800 0,70 %
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 2 831 2,60 % 62 670 2,80 %
V. Poruchy duševní a poruchy chování 5 632 5,10 % 73 890 3,30 %
VI. Nemoci nervové soustavy 2 862 2,60 % 67 253 3,00 %
VII. Nemoci oka a očních adnex 1 177 1,10 % 21 351 1,00 %
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 1 083 1,00 % 17 207 0,80 %
IX. Nemoci oběhové soustavy 13 559 12,40 % 292 756 13,20 %
X. Nemoci dýchací soustavy 7 824 7,10 % 146 316 6,60 %
XI. Nemoci trávicí soustavy 9 349 8,50 % 194 509 8,80 %
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 1 666 1,50 % 26 565 1,20 %
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 8 381 7,60 % 166 378 7,50 %
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 8 517 7,80 % 174 086 7,90 %
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 7 226 6,60 % 158 866 7,20 %
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 619 0,60 % 17 712 0,80 %
XVII. Vrozené vady, deformace a chromozomální abnormality 225 0,20 % 11 681 0,50 %
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy 3 492 3,20 % 76 297 3,40 %
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 9 483 8,70 % 186 598 8,40 %
XXIa. Zdravá osoba doprovázející nemocnou osobu 6 521 5,90 % 71 415 3,20 %
XXIb. Živě narozené děti 4 572 4,20 % 92 657 4,20 %
XXIc. Jiné faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdrav. službami 5 074 4,60 % 133 095 6,00 %
Celkem 109 611 100,00 % 2 216 225 100,00 %

3. EKONOMICKÉ UKAZATELE, INFRASTRUKTURA ZDRAVOTNÍ PÉČE, LÉKAŘI A ZDRAVOTNIČTÍ PRACOVNÍCI

Kraj Vysočina Česká republika
Počty zdravotnických zařízení
Rok: 2015
Zdroj: ÚZIS ČR, Národní registr poskytovatelů zdravotních služeb (NRPZS) Počet Počet
101 – fakultní nemocnice 0 10
102 – nemocnice 6 145
105 – nemocnice následné péče 0 32
110 – léčebna pro dlouhodobě nemocné (LDN) 4 75
111 – léčebna tuberkul.a respir.nemocí (TRN) 1 8
112 – psychiatrická léčebna 3 18
113 – rehabilitační ústav 1 5
119 – ostatní odborné léčebné ústavy 0 15
122 – dětská psychiatrická léčebna 1 3
129 – ostatní dětské odborné léčebné ústavy 0 8
130 – lázeňská léčebna 0 88
141 – dětská ozdravovna 0 4
180 – hospic 0 17
190 – další lůžkové zařízení 0 8
301 – sdružené ambulantní zařízení – velké 6 87
302 – sdružené ambulantní zařízení – malé 5 118
310 – zdravotnické středisko 3 83
312 – zařízení závodní preventivní péče 1 43
320 – ordinace praktického lékaře pro dospělé 235 4 653
321 – ordinace praktického lékaře pro děti a dorost 98 1 994
322 – ordinace PL – stomatologa 250 5 805
323 – ordinace PL – gynekologa 60 1 277
324 – ordinace lékaře specialisty 345 8 024
340 – samostatné zařízení psychologa 17 447
341 – samostatné zařízení logopeda 10 300
350 – domácí zdravotní péče 22 500
351 – samostat. zaříz. nelékaře rehabilitační 45 1 161
352 – samostat. zaříz. nelékaře – návštěvní služba sestry 1 48
354 – zdravotní péče v ústavech sociální péče 0 65
359 – samostatné zařízení nelékaře – jiné 11 273
360 – samostatná stomatologická laboratoř 81 1 629
361 – samostatná odborná laboratoř 6 171
370 – samostatná transfuzní stanice 0 1
380 – zařízení LPS 0 14
390 – hemodialyzační středisko 0 54
398 – zařízení pro léčbu drogových závislostí 0 10
399 – ostatní ambulantní zařízení 2 105
420 – dětský domov pro děti do let 2 30
430 – dětské centrum 0 1
431 – dětský stacionář 1 26
460 – stacionář 0 14
461 – psychoterapeutický stacionář 0 16
465 – krizové centrum 0 4
476 – záchytná stanice 1 18
480 – zdravotnická dopravní služba 9 215
481 – zdravotnická zachranná služba 1 14
483 – výjezdová skupina záchranné služby 0 2
484 – další zařízení záchranné služby 0 1
485 – přeprava pacientů neodkladné péče 0 9
499 – ostatní zvláštní zdravotnická zařízení 0 5
510 – lékárna 120 2 705
511 – ústavní lékárna 1 3
521 – výdejna zdravotnických prostředků 7 206
523 – oční optika 28 554
530 – Státní ústav pro kontrolu léčiv 0 1
600 – Státní zdravotní ústav 0 1
601 – Krajská hygienická stanice 1 14
605 – zdravotní ústav 0 2
609 – další zařízení hygienické služby 0 2
831 – IPVZ 0 1
832 – NCONZO 0 1
900 – ostatní organizace MZ 0 7
950 – ostatní zdravotnická zařízení 1 38
celkem 1 386 31 188
Počty pracovníků ve zdravotnictví
Rok: 2015
Zdroj: ÚZIS ČR, Roční výkaz o činnosti poskytovatele zdravotnických služeb E401 Přepočtený počet (úvazky) Počet na 1000 obyvatel Přepočtený počet (úvazky) Počet na 1000 obyvatel
lékaři 1 661 3,30 41 290 3,90
zubní lékaři 326 0,60 7 577 0,70
farmaceuti 255 0,50 6 521 0,60
všeobecné sestry, porodní asistentky (§ 5 a § 6) 3 995 7,80 82 688 7,80
ostatní zdrav. pracovníci nelékaři s odb. způsobilostí (§ 7 až § 21a) 1 030 2,00 24 753 2,30
zdrav. pracovníci nelékaři s odb. a special. způsobilostí (§ 22 až § 28) 365 0,70 11 335 1,10
zdrav. prac. nelék. pod odb. dohledem nebo přímým vedením (§ 29 až § 42) 1 434 2,80 34 297 3,20
jiní odborní pracovníci nelékaři s odbornou způsobilostí (§ 43) a dentisté 125 0,20 3 448 0,30
pedagogičtí pracovníci 7 0,00 386 0,00
technicko-hospodářští pracovníci 599 1,20 19 599 1,90
dělníci a provozní pracovníci 856 1,70 23 016 2,20
celkem pracovníci ve zdravotnictví 10 654 20,90 254 910 24,20
Průměrná hrubá mzda/plat
Rok: 2015
Zdroj: ÚZIS ČR, Roční výkaz o činnosti poskytovatele zdravotnických služeb E201, E301 Průměrný měsíční mzda/plat celkem v Kč Průměrný měsíční mzda/plat celkem v Kč
lékaři a zubní lékaři 58 457 63 125
farmaceuti 33 460 39 756
všeobecné sestry, porodní asistentky (§ 5 a § 6) 26 413 28 492
ostatní zdrav. pracovníci nelékaři s odb. způsobilostí (§ 7 až § 21a) 27 511 28 610
zdrav. pracovníci nelékaři s odb. a special. způsobilostí (§ 22 až § 28) 26 301 28 381
zdrav. prac. nelék. pod odb. dohledem nebo přímým vedením (§ 29 až § 42) 16 896 18 590
jiní odborní pracovníci nelékaři s odbornou způsobilostí (§ 43) a dentisté 20 203 27 508
pedagogičtí pracovníci 25 698 27 202
technicko-hospodářští pracovníci 26 734 30 039
dělníci a provozní pracovníci 14 904 15 849
celkem 27 794 30 124
Ekonomické ukazatele – hospodaření
Rok: 2015
Zdroj: ÚZIS ČR, Roční výkaz o činnosti poskytovatele zdravotnických služeb E602 miliony Kč miliony Kč
celkový dlouhodobý majetek 2 230 127 363
celkové náklady 6 015 177 486
celkové výnosy 6 070 180 460
Průměrný počet lůžek akutních, jednodenních, lázeňských a ústavních celkem
Rok: 2015
Zdroj: ÚZIS ČR, Roční výkaz o činnosti poskytovatele zdravotnických služeb E602 Počet Počet na 1000 obyvatel Počet Počet na 1000 obyvatel
celkem 4 520 8,90 96 472 9,10
Počet lůžek podle typu péče
Rok: 2015
Zdroj: ÚZIS ČR, Roční výkaz o činnosti poskytovatele zdravotnických služeb L102 Počet lůžek Počet na 1000 obyvatel Počet lůžek Počet na 1000 obyvatel
akutní lůžková péče intenzívní 197 3,9 6 456 6,1
akutní lůžková péče standardní 2 054 40,3 42 582 40,3
následná lůžková péče 1 975 38,8 22 888 21,7
dlouhodobá lůžková péče 219 4,3 6 011 5,7
celkem 4 445 87,2 77 937 73,8