4.6.1 Přístrojové vybavení zdravotnických zařízení

Druh přístroje Počet přístrojů Počet obyvatel na 1 přístroj Počet výkonů na 1 přístroj
RTG dg skiagrafické stacionární (bez digitalizace) 3 194 352 1 710
RTG dg skiagrafické mobilní 9 64 784 658
RTG dg skiagrafické s přímou digitalizací 9 64 784 25 475
RTG dg skiagrafické s nepřímou digitalizací 17 34 297 9 397
RTG dg systémy pro archivaci a přenos snímků (PACS) 19 30 687 x
RTG dg skiaskop.-skiagraf. mobilní s C - ramenem 15 38 870 576
RTG dg skiaskopicko - skiagrafický - konvenční 1 583 056 .
RTG dg skiaskopicko - skiagrafický s digitalizací (II. a I. kat.) 7 83 294 1 188
RTG dg konvenční angiokomplety 0 0 0
RTG dg digitální angiokomplety (s DSA) II. kategorie 1 583 056 .
RTG dg digitální angiokomplety (s DSA) I. B kategorie 0 0 0
RTG dg digitální angiokomplety (s DSA) I. A kategorie 0 0 0
RTG dg speciální kardiokomplety 0 0 0
RTG dg CT konvenční 0 0 0
RTG dg CT spirální: 1-2 řady detektorů 0 0 0
RTG dg CT spirální: 4-12 řad detektorů 0 0 0
RTG dg CT spirální: 16 a více řad detektorů 6 97 176 8 638
RTG dg radiofotografické 0 0 0
RTG dg mamografické II. kategorie 3 194 352 6 432
RTG dg mamografické I. kategorie 1 583 056 .
RTG dg - kostní denzitometry 6 97 176 4 083
RTG dg výše nespecifikované 0 0 0
RTG dg zubní intraorální 318 1 834 675
RTG dg zubní panoramatické 118 4 941 433
RTG dg zubní extraorální a nespecifikované 12 48 588 278
RTG terapeutické 1 583 056 .
RTG simulátory 1 583 056 .
CT simulátory 1 583 056 .
RTG terapeutické výše nespecifikované 0 0 0
Lineární urychlovače s jednou energií X 0 0 0
Lineární urychlovače s více energ. X a s elektrony 4 145 764 50 375
Radionuklidové ozařovače pro teleterapii Co-60 1 583 056 .
Radionuklidové ozařovače pro teleterapii Cs-137 0 0 0
Radionuklid. ozařov. AFL brachyter. s LDR/MDR 0 0 0
Radionuklidové ozařovače AFL brachyter. s HDR 1 583 056 .
Radionuklidové ozařovače výše nespecifikované 0 0 0
Scintilační gama kamery planární 1 583 056 .
Scintilační gama kamery SPECT s 1 detektorem 0 0 0
Scintilační gama kamery SPECT s 2 a více detektory 5 116 611 4 258
PET (pozitronová emisní tomografie) bez CT 0 0 0
PET (pozitronová emisní tomografie) s CT 1 583 056 .
Lithotryptory jen s UZ naváděním 1 583 056 .
Lithotryptory s RTG naváděním (včetně kombinovaných) 1 583 056 .
Ultrazvukové přístroje pro 2D zobrazení 117 4 983 1 455
Ultrazvukové přístroje duplexní 39 14 950 977
Ultrazvukové přístroje s barevným mapováním nejvyšší třídy 42 13 882 3 348
Ultrazvukové přístroje s barevným mapováním střední třídy 92 6 338 2 405
Ultrazvukové přístroje s barevným mapováním nižší třídy 12 48 588 1 618
Ultrazvukové kostní denzitometry 1 583 056 .
Systémy pro plánování léčby v radioterapii 2D 0 0 0
Systémy pro plánování léčby v radioterapii 3D 4 145 764 643
Substandardní dozimetrický systém 3 194 352 x
Automatický vodní fantom 2 291 528 x
Vyřezávačka stínících bloků 2 291 528 .
In vivo dozimetrie - polovodičová 3 194 352 x
In vivo dozimetrie - TLD 1 583 056 x
Vícelamelový kolimátor (multileaf colimator, MLC) 4 145 764 x
Portálové zobrazování (portal vision) 3 194 352 x
Zařízení pro hypertermii zhoubných novotvarů 0 0 0
Biochemické analyzátory (automaty) 125 4 664 x
Hemodialyzační přístroje 88 6 626 x
Magnetická rezonance (tomografy MR) nad 1,5 T 0 0 0
Magnetická rezonance (tomografy MR) 1-1,5 T 3 194 352 4 062
Magnetická rezonance (tomografy MR) pod 1 T (celotělový) 0 0 0
Magnetická rezonance (tomografy MR) pod 0,5 T (klouby) 0 0 0
Lasery operační a terapeutické 64 9 110 623
Ventilátory (pro dlouhodobou umělou ventilaci plic) 101 5 773 x
Hyperbarické komory jednomístné 0 0 0
Hyperbarické komory vícemístné 0 0 0
Přístroje pro mimotělní oběh 0 0 0
Laparoskopy 13 44 850 x
Systémy pro neuronavigaci 0 0 0
Duodenoskop 4 145 764 x
Gastroskop 26 22 425 x
Koloskop 25 23 322 x
Rektoskop 15 38 870 x
Kardiotokograf 83 7 025 x

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)