4.6.1 Přístrojové vybavení zdravotnických zařízení

Druh přístroje Počet přístrojů Počet obyvatel na 1 přístroj Počet výkonů na 1 přístroj
RTG dg skiagrafické stacionární (bez digitalizace) 7 184 930 6 024
RTG dg skiagrafické mobilní 111 11 662 559
RTG dg skiagrafické s přímou digitalizací 47 27 543 19 198
RTG dg skiagrafické s nepřímou digitalizací 64 20 227 8 271
RTG dg systémy pro archivaci a přenos snímků (PACS) 37 34 987 x
RTG dg skiaskop.-skiagraf. mobilní s C - ramenem 84 15 411 548
RTG dg skiaskopicko - skiagrafický - konvenční 5 258 903 1 700
RTG dg skiaskopicko - skiagrafický s digitalizací (II. a I. kat.) 23 56 283 1 597
RTG dg konvenční angiokomplety 0 0 0
RTG dg digitální angiokomplety (s DSA) II. kategorie 2 647 257 .
RTG dg digitální angiokomplety (s DSA) I. B kategorie 21 61 643 1 240
RTG dg digitální angiokomplety (s DSA) I. A kategorie 4 323 628 2 578
RTG dg speciální kardiokomplety 10 129 451 1 732
RTG dg CT konvenční 2 647 257 .
RTG dg CT spirální: 1-2 řady detektorů 0 0 0
RTG dg CT spirální: 4-12 řad detektorů 0 0 0
RTG dg CT spirální: 16 a více řad detektorů 24 53 938 8 890
RTG dg radiofotografické 0 0 0
RTG dg mamografické II. kategorie 6 215 752 14 328
RTG dg mamografické I. kategorie 13 99 578 7 537
RTG dg - kostní denzitometry 15 86 301 5 784
RTG dg výše nespecifikované 1 1 294 513 .
RTG dg zubní intraorální 1 171 1 105 768
RTG dg zubní panoramatické 305 4 244 660
RTG dg zubní extraorální a nespecifikované 36 35 959 283
RTG terapeutické 3 431 504 4 463
RTG simulátory 4 323 628 4 165
CT simulátory 6 215 752 1 157
RTG terapeutické výše nespecifikované 0 0 0
Lineární urychlovače s jednou energií X 5 258 903 45 057
Lineární urychlovače s více energ. X a s elektrony 11 117 683 27 357
Radionuklidové ozařovače pro teleterapii Co-60 0 0 0
Radionuklidové ozařovače pro teleterapii Cs-137 0 0 0
Radionuklid. ozařov. AFL brachyter. s LDR/MDR 0 0 0
Radionuklidové ozařovače AFL brachyter. s HDR 5 258 903 308
Radionuklidové ozařovače výše nespecifikované 4 323 628 5 015
Scintilační gama kamery planární 3 431 504 583
Scintilační gama kamery SPECT s 1 detektorem 3 431 504 2 515
Scintilační gama kamery SPECT s 2 a více detektory 18 71 917 2 831
PET (pozitronová emisní tomografie) bez CT 0 0 0
PET (pozitronová emisní tomografie) s CT 4 323 628 4 656
Lithotryptory jen s UZ naváděním 2 647 257 .
Lithotryptory s RTG naváděním (včetně kombinovaných) 4 323 628 298
Ultrazvukové přístroje pro 2D zobrazení 295 4 388 1 619
Ultrazvukové přístroje duplexní 149 8 688 1 049
Ultrazvukové přístroje s barevným mapováním nejvyšší třídy 238 5 439 2 614
Ultrazvukové přístroje s barevným mapováním střední třídy 484 2 675 1 838
Ultrazvukové přístroje s barevným mapováním nižší třídy 101 12 817 936
Ultrazvukové kostní denzitometry 12 107 876 374
Systémy pro plánování léčby v radioterapii 2D 0 0 0
Systémy pro plánování léčby v radioterapii 3D 19 68 132 552
Substandardní dozimetrický systém 20 64 726 x
Automatický vodní fantom 10 129 451 x
Vyřezávačka stínících bloků 2 647 257 .
In vivo dozimetrie - polovodičová 11 117 683 x
In vivo dozimetrie - TLD 2 647 257 x
Vícelamelový kolimátor (multileaf colimator, MLC) 10 129 451 x
Portálové zobrazování (portal vision) 9 143 835 x
Zařízení pro hypertermii zhoubných novotvarů 1 1 294 513 .
Biochemické analyzátory (automaty) 415 3 119 x
Hemodialyzační přístroje 414 3 127 x
Magnetická rezonance (tomografy MR) nad 1,5 T 5 258 903 6 132
Magnetická rezonance (tomografy MR) 1-1,5 T 17 76 148 6 460
Magnetická rezonance (tomografy MR) pod 1 T (celotělový) 0 0 0
Magnetická rezonance (tomografy MR) pod 0,5 T (klouby) 2 647 257 .
Lasery operační a terapeutické 336 3 853 391
Ventilátory (pro dlouhodobou umělou ventilaci plic) 823 1 573 x
Hyperbarické komory jednomístné 1 1 294 513 x
Hyperbarické komory vícemístné 2 647 257 x
Přístroje pro mimotělní oběh 34 38 074 x
Laparoskopy 120 10 788 x
Systémy pro neuronavigaci 18 71 917 x
Duodenoskop 44 29 421 x
Gastroskop 169 7 660 x
Koloskop 145 8 928 x
Rektoskop 42 30 822 x
Kardiotokograf 200 6 473 x

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)