4.1.2 Počet zdravotnických zařízení podle zřizovatele

Druh zařízení Centrální orgány Samospráva (kraj, obec) Ostatní Celkem
101 - Fakultní nemocnice 10 0 0 10
102 - Nemocnice 14 81 51 146
105 - Nemocnice následné péče 0 12 25 37
110 - Léčebna pro dlouhodobě nemocné (LDN) 0 12 23 35
111 - Léčebna tuberkul.a respir.nemocí (TRN) 2 5 1 8
112 - Psychiatrická léčebna 13 2 3 18
113 - Rehabilitační ústav 3 2 1 6
119 - Ostatní odborné léčebné ústavy 1 3 7 11
122 - Dětská psychiatrická léčebna 3 0 0 3
129 - Ostatní dětské odborné léčebné ústavy 0 6 2 8
130 - Lázeňská léčebna 10 2 80 92
141 - Dětská ozdravovna 0 4 0 4
180 - Hospic 0 1 17 18
190 - Další lůžkové zařízení 0 0 7 7
301 - Sdružené ambulantní zařízení - velké 4 7 77 88
302 - Sdružené ambulantní zařízení - malé 0 5 165 170
310 - Zdravotnické středisko 48 2 37 87
312 - Zařízení závodní preventivní péče 0 0 44 44
320 - Ordinace praktického lékaře pro dospělé 0 3 4 650 4 653
321 - Ordinace praktického lékaře pro děti a dorost 0 0 1 929 1 929
322 - Ordinace PL - stomatologa 0 1 5 787 5 788
323 - Ordinace PL - gynekologa 0 0 1 293 1 293
324 - Ordinace lékaře specialisty 1 10 8 301 8 312
340 - Samostatné zařízení psychologa 0 0 473 473
341 - Samostatné zařízení logopeda 0 1 316 317
350 - Domácí zdravotní péče 0 36 522 558
351 - Samostat. zaříz. nelékaře rehabilitační 0 13 1 311 1 324
352 - Samostat. zaříz. nelékaře - návštěvní služba sestry 0 1 50 51
354 - Zdravotní péče v ústavech sociální péče 0 154 45 199
359 - Samostatné zařízení nelékaře - jiné 0 2 373 375
360 - Samostatná stomatologická laboratoř 0 0 1 595 1 595
361 - Samostatná odborná laboratoř 0 0 193 193
370 - Samostatná transfuzní stanice 0 0 1 1
380 - Zařízení LPS 0 5 7 12
390 - Hemodialyzační středisko 0 0 59 59
398 - Zařízení pro léčbu drogových závislostí 0 0 17 17
399 - Ostatní ambulantní zařízení 0 2 103 105
420 - Dětský domov pro děti do let 1 24 1 26
430 - Dětské centrum 0 1 0 1
431 - Dětský stacionář 0 17 7 24
460 - Stacionář 1 5 9 15
461 - Psychoterapeutický stacionář 3 0 14 17
465 - Krizové centrum 0 1 4 5
476 - Záchytná stanice 2 14 2 18
480 - Zdravotnická dopravní služba 0 2 227 229
481 - Zdravotnická zachranná služba 0 14 14
483 - Výjezdová skupina záchranné služby 0 0 1 1
484 - Další zařízení záchranné služby 1 0 0 1
485 - Přeprava pacientů neodkladné péče 0 0 12 12
499 - Ostatní zvláštní zdravotnická zařízení 0 0 7 7
510 - Lékárna 1 1 2 713 2 715
511 - Ústavní lékárna 0 0 0 0
521 - Výdejna zdravotnických prostředků 0 0 218 218
523 - Oční optika 0 0 675 675
530 - Státní ústav pro kontrolu léčiv 1 0 0 1
600 - Státní zdravotní ústav 1 0 0 1
601 - Krajská hygienická stanice 14 0 0 14
605 - Zdravotní ústav 2 0 0 2
609 - Další zařízení hygienické služby 1 0 0 1
950 - Ostatní zdravotnická zařízení 0 0 37 37
Celkem 137 451 31 492 32 080

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)