EKONOMICKÉ UKAZATELE, INFRASTRUKTURA ZDRAVOTNÍ PÉČE, LÉKAŘI A ZDRAVOTNIČTÍ PRACOVNÍCI

Česká republika
Počty zdravotnických zařízení
Rok: 2016
Zdroj: ÚZIS ČR, Národní registr poskytovatelů zdravotních služeb (NRPZS) Počet
101 – fakultní nemocnice 10
102 – nemocnice 142
105 – nemocnice následné péče 37
110 – léčebna pro dlouhodobě nemocné (LDN) 37
111 – léčebna tuberkul.a respir.nemocí (TRN) 8
112 – psychiatrická léčebna 18
113 – rehabilitační ústav 6
119 – ostatní odborné léčebné ústavy 15
122 – dětská psychiatrická léčebna 3
129 – ostatní dětské odborné léčebné ústavy 8
130 – lázeňská léčebna 92
141 – dětská ozdravovna 5
180 – hospic 18
190 – další lůžkové zařízení 8
301 – sdružené ambulantní zařízení – velké 87
302 – sdružené ambulantní zařízení – malé 145
310 – zdravotnické středisko 92
312 – zařízení závodní preventivní péče 41
320 – ordinace praktického lékaře pro dospělé 4 693
321 – ordinace praktického lékaře pro děti a dorost 1 964
322 – ordinace PL – stomatologa 5 835
323 – ordinace PL – gynekologa 1 309
324 – ordinace lékaře specialisty 8 283
340 – samostatné zařízení psychologa 462
341 – samostatné zařízení logopeda 311
350 – domácí zdravotní péče 558
351 – samostat. zaříz. nelékaře rehabilitační 1 253
352 – samostat. zaříz. nelékaře – návštěvní služba sestry 49
354 – zdravotní péče v ústavech sociální péče 186
359 – samostatné zařízení nelékaře – jiné 340
360 – samostatná stomatologická laboratoř 1 634
361 – samostatná odborná laboratoř 191
370 – samostatná transfuzní stanice 1
380 – zařízení LPS 14
390 – hemodialyzační středisko 57
398 – zařízení pro léčbu drogových závislostí 12
399 – ostatní ambulantní zařízení 105
420 – dětský domov pro děti do let 27
430 – dětské centrum 1
431 – dětský stacionář 25
460 – stacionář 15
461 – psychoterapeutický stacionář 16
465 – krizové centrum 4
476 – záchytná stanice 18
480 – zdravotnická dopravní služba 230
481 – zdravotnická zachranná služba 14
483 – výjezdová skupina záchranné služby 1
484 – další zařízení záchranné služby 1
485 – přeprava pacientů neodkladné péče 9
499 – ostatní zvláštní zdravotnická zařízení 6
510 – lékárna 2 737
511 – ústavní lékárna 0
521 – výdejna zdravotnických prostředků 216
523 – oční optika 649
530 – Státní ústav pro kontrolu léčiv 1
600 – Státní zdravotní ústav 1
601 – Krajská hygienická stanice 14
605 – zdravotní ústav 2
609 – další zařízení hygienické služby 1
831 – IPVZ 1
832 – NCONZO 1
900 – ostatní organizace MZ 6
950 – ostatní zdravotnická zařízení 39
celkem 32 064
Počty pracovníků ve zdravotnictví
Rok: 2016
Zdroj: ÚZIS ČR, Roční výkaz o činnosti poskytovatele zdravotnických služeb E401 Přepočtený počet (úvazky) Počet na 1000 obyvatel
lékaři 41 606 3,90
zubní lékaři 7 495 0,70
farmaceuti 6 301 0,60
všeobecné sestry, porodní asistentky (§ 5 a § 6) 84 320 8,00
ostatní zdrav. pracovníci nelékaři s odb. způsobilostí (§ 7 až § 21a) 24 202 2,30
zdrav. pracovníci nelékaři s odb. a special. způsobilostí (§ 22 až § 28) 11 965 1,10
zdrav. prac. nelék. pod odb. dohledem nebo přímým vedením (§ 29 až § 42) 36 003 3,40
jiní odborní pracovníci nelékaři s odbornou způsobilostí (§ 43) a dentisté 2 746 0,30
pedagogičtí pracovníci 370 0,00
technicko-hospodářští pracovníci 20 771 2,00
dělníci a provozní pracovníci 25 772 2,40
celkem pracovníci ve zdravotnictví 261 552 24,80
Průměrná hrubá mzda/plat
Rok: 2016
Zdroj: ÚZIS ČR, Roční výkaz o činnosti poskytovatele zdravotnických služeb E201, E301 Průměrný měsíční mzda/plat celkem v Kč
lékaři a zubní lékaři 65 885
farmaceuti 40 090
všeobecné sestry, porodní asistentky (§ 5 a § 6) 30 280
ostatní zdrav. pracovníci nelékaři s odb. způsobilostí (§ 7 až § 21a) 29 232
zdrav. pracovníci nelékaři s odb. a special. způsobilostí (§ 22 až § 28) 30 815
zdrav. prac. nelék. pod odb. dohledem nebo přímým vedením (§ 29 až § 42) 19 863
jiní odborní pracovníci nelékaři s odbornou způsobilostí (§ 43) a dentisté 28 054
pedagogičtí pracovníci 24 722
technicko-hospodářští pracovníci 31 352
dělníci a provozní pracovníci 17 197
celkem 31 754
Ekonomické ukazatele – hospodaření
Rok: 2016
Zdroj: ÚZIS ČR, Roční výkaz o činnosti poskytovatele zdravotnických služeb E602 miliony Kč
celkový dlouhodobý majetek 105 478
celkové náklady 160 116
celkové výnosy 160 544
Průměrný počet lůžek akutních, jednodenních, lázeňských a ústavních celkem
Rok: 2016
Zdroj: ÚZIS ČR, Roční výkaz o činnosti poskytovatele zdravotnických služeb E602 Počet Počet na 1000 obyvatel
celkem 100 377 9,50
Počet lůžek podle typu péče
Rok: 2016
Zdroj: ÚZIS ČR, Roční výkaz o činnosti poskytovatele zdravotnických služeb L102 Počet lůžek Počet na 1000 obyvatel
jednodenní péče 252 0,0
akutní lůžková péče intenzívní 5 569 0,5
akutní lůžková péče standardní 42 690 4,0
následná lůžková péče 24 274 2,3
dlouhodobá lůžková péče 5 189 0,5
celkem 77 974 7,4