EKONOMICKÉ UKAZATELE, INFRASTRUKTURA ZDRAVOTNÍ PÉČE, LÉKAŘI A ZDRAVOTNIČTÍ PRACOVNÍCI

Česká republika
Počty zdravotnických zařízení
Rok: 2015
Zdroj: ÚZIS ČR, Národní registr poskytovatelů zdravotních služeb (NRPZS) Počet
101 – fakultní nemocnice 10
102 – nemocnice 145
105 – nemocnice následné péče 32
110 – léčebna pro dlouhodobě nemocné (LDN) 75
111 – léčebna tuberkul.a respir.nemocí (TRN) 8
112 – psychiatrická léčebna 18
113 – rehabilitační ústav 5
119 – ostatní odborné léčebné ústavy 15
122 – dětská psychiatrická léčebna 3
129 – ostatní dětské odborné léčebné ústavy 8
130 – lázeňská léčebna 88
141 – dětská ozdravovna 4
180 – hospic 17
190 – další lůžkové zařízení 8
301 – sdružené ambulantní zařízení – velké 87
302 – sdružené ambulantní zařízení – malé 118
310 – zdravotnické středisko 83
312 – zařízení závodní preventivní péče 43
320 – ordinace praktického lékaře pro dospělé 4 653
321 – ordinace praktického lékaře pro děti a dorost 1 994
322 – ordinace PL – stomatologa 5 805
323 – ordinace PL – gynekologa 1 277
324 – ordinace lékaře specialisty 8 024
340 – samostatné zařízení psychologa 447
341 – samostatné zařízení logopeda 300
350 – domácí zdravotní péče 500
351 – samostat. zaříz. nelékaře rehabilitační 1 161
352 – samostat. zaříz. nelékaře – návštěvní služba sestry 48
354 – zdravotní péče v ústavech sociální péče 65
359 – samostatné zařízení nelékaře – jiné 273
360 – samostatná stomatologická laboratoř 1 629
361 – samostatná odborná laboratoř 171
370 – samostatná transfuzní stanice 1
380 – zařízení LPS 14
390 – hemodialyzační středisko 54
398 – zařízení pro léčbu drogových závislostí 10
399 – ostatní ambulantní zařízení 105
420 – dětský domov pro děti do let 30
430 – dětské centrum 1
431 – dětský stacionář 26
460 – stacionář 14
461 – psychoterapeutický stacionář 16
465 – krizové centrum 4
476 – záchytná stanice 18
480 – zdravotnická dopravní služba 215
481 – zdravotnická zachranná služba 14
483 – výjezdová skupina záchranné služby 2
484 – další zařízení záchranné služby 1
485 – přeprava pacientů neodkladné péče 9
499 – ostatní zvláštní zdravotnická zařízení 5
510 – lékárna 2 705
511 – ústavní lékárna 3
521 – výdejna zdravotnických prostředků 206
523 – oční optika 554
530 – Státní ústav pro kontrolu léčiv 1
600 – Státní zdravotní ústav 1
601 – Krajská hygienická stanice 14
605 – zdravotní ústav 2
609 – další zařízení hygienické služby 2
831 – IPVZ 1
832 – NCONZO 1
900 – ostatní organizace MZ 7
950 – ostatní zdravotnická zařízení 38
celkem 31 188
Počty pracovníků ve zdravotnictví
Rok: 2015
Zdroj: ÚZIS ČR, Roční výkaz o činnosti poskytovatele zdravotnických služeb E401 Přepočtený počet (úvazky) Počet na 1000 obyvatel
lékaři 41 290 3,90
zubní lékaři 7 577 0,70
farmaceuti 6 521 0,60
všeobecné sestry, porodní asistentky (§ 5 a § 6) 82 688 7,80
ostatní zdrav. pracovníci nelékaři s odb. způsobilostí (§ 7 až § 21a) 24 753 2,30
zdrav. pracovníci nelékaři s odb. a special. způsobilostí (§ 22 až § 28) 11 335 1,10
zdrav. prac. nelék. pod odb. dohledem nebo přímým vedením (§ 29 až § 42) 34 297 3,20
jiní odborní pracovníci nelékaři s odbornou způsobilostí (§ 43) a dentisté 3 448 0,30
pedagogičtí pracovníci 386 0,00
technicko-hospodářští pracovníci 19 599 1,90
dělníci a provozní pracovníci 23 016 2,20
celkem pracovníci ve zdravotnictví 254 910 24,20
Průměrná hrubá mzda/plat
Rok: 2015
Zdroj: ÚZIS ČR, Roční výkaz o činnosti poskytovatele zdravotnických služeb E201, E301 Průměrný měsíční mzda/plat celkem v Kč
lékaři a zubní lékaři 63 125
farmaceuti 39 756
všeobecné sestry, porodní asistentky (§ 5 a § 6) 28 492
ostatní zdrav. pracovníci nelékaři s odb. způsobilostí (§ 7 až § 21a) 28 610
zdrav. pracovníci nelékaři s odb. a special. způsobilostí (§ 22 až § 28) 28 381
zdrav. prac. nelék. pod odb. dohledem nebo přímým vedením (§ 29 až § 42) 18 590
jiní odborní pracovníci nelékaři s odbornou způsobilostí (§ 43) a dentisté 27 508
pedagogičtí pracovníci 27 202
technicko-hospodářští pracovníci 30 039
dělníci a provozní pracovníci 15 849
celkem 30 124
Ekonomické ukazatele – hospodaření
Rok: 2015
Zdroj: ÚZIS ČR, Roční výkaz o činnosti poskytovatele zdravotnických služeb E602 miliony Kč
celkový dlouhodobý majetek 127 363
celkové náklady 177 486
celkové výnosy 180 460
Průměrný počet lůžek akutních, jednodenních, lázeňských a ústavních celkem
Rok: 2015
Zdroj: ÚZIS ČR, Roční výkaz o činnosti poskytovatele zdravotnických služeb E602 Počet Počet na 1000 obyvatel
celkem 96 472 9,10
Počet lůžek podle typu péče
Rok: 2015
Zdroj: ÚZIS ČR, Roční výkaz o činnosti poskytovatele zdravotnických služeb L102 Počet lůžek Počet na 1000 obyvatel
akutní lůžková péče intenzívní 6 456 6,1
akutní lůžková péče standardní 42 582 40,3
následná lůžková péče 22 888 21,7
dlouhodobá lůžková péče 6 011 5,7
celkem 77 937 73,8