EKONOMICKÉ UKAZATELE, INFRASTRUKTURA ZDRAVOTNÍ PÉČE, LÉKAŘI A ZDRAVOTNIČTÍ PRACOVNÍCI

Česká republika
Počty zdravotnických zařízení
Rok: 2017
Zdroj: ÚZIS ČR, Národní registr poskytovatelů zdravotních služeb (NRPZS) Počet
101 – fakultní nemocnice 10
102 – nemocnice 146
105 – nemocnice následné péče 37
110 – léčebna pro dlouhodobě nemocné (LDN) 35
111 – léčebna tuberkul.a respir.nemocí (TRN) 8
112 – psychiatrická léčebna 18
113 – rehabilitační ústav 6
119 – ostatní odborné léčebné ústavy 11
122 – dětská psychiatrická léčebna 3
129 – ostatní dětské odborné léčebné ústavy 8
130 – lázeňská léčebna 92
141 – dětská ozdravovna 4
180 – hospic 18
190 – další lůžkové zařízení 7
301 – sdružené ambulantní zařízení – velké 88
302 – sdružené ambulantní zařízení – malé 170
310 – zdravotnické středisko 87
312 – zařízení závodní preventivní péče 44
320 – ordinace praktického lékaře pro dospělé 4 653
321 – ordinace praktického lékaře pro děti a dorost 1 929
322 – ordinace PL – stomatologa 5 788
323 – ordinace PL – gynekologa 1 293
324 – ordinace lékaře specialisty 8 312
340 – samostatné zařízení psychologa 473
341 – samostatné zařízení logopeda 317
350 – domácí zdravotní péče 558
351 – samostat. zaříz. nelékaře rehabilitační 1 324
352 – samostat. zaříz. nelékaře – návštěvní služba sestry 51
354 – zdravotní péče v ústavech sociální péče 199
359 – samostatné zařízení nelékaře – jiné 375
360 – samostatná stomatologická laboratoř 1 595
361 – samostatná odborná laboratoř 193
370 – samostatná transfuzní stanice 1
380 – zařízení LPS 12
390 – hemodialyzační středisko 59
398 – zařízení pro léčbu drogových závislostí 17
399 – ostatní ambulantní zařízení 105
420 – dětský domov pro děti do let 26
430 – dětské centrum 1
431 – dětský stacionář 24
460 – stacionář 15
461 – psychoterapeutický stacionář 17
465 – krizové centrum 5
476 – záchytná stanice 18
480 – zdravotnická dopravní služba 229
481 – zdravotnická zachranná služba 14
483 – výjezdová skupina záchranné služby 1
484 – další zařízení záchranné služby 1
485 – přeprava pacientů neodkladné péče 12
499 – ostatní zvláštní zdravotnická zařízení 7
510 – lékárna 2 715
511 – ústavní lékárna 0
521 – výdejna zdravotnických prostředků 218
523 – oční optika 675
530 – Státní ústav pro kontrolu léčiv 1
600 – Státní zdravotní ústav 1
601 – Krajská hygienická stanice 14
605 – zdravotní ústav 2
609 – další zařízení hygienické služby 1
950 – ostatní zdravotnická zařízení 37
celkem 32 080
Počty pracovníků ve zdravotnictví
Rok: 2017
Zdroj: ÚZIS ČR, Roční výkaz o činnosti poskytovatele zdravotnických služeb E401 Přepočtený počet (úvazky) Počet na 1000 obyvatel
lékaři 42 021 4,00
zubní lékaři 7 541 0,70
farmaceuti 6 466 0,60
všeobecné sestry, porodní asistentky (§ 5 a § 6) 79 415 7,50
ostatní zdrav. pracovníci nelékaři s odb. způsobilostí (§ 7 až § 21a) 24 202 2,30
zdrav. pracovníci nelékaři s odb. a special. způsobilostí (§ 22 až § 28) 11 965 1,10
zdrav. prac. nelék. pod odb. dohledem nebo přímým vedením (§ 29 až § 42) 36 003 3,40
jiní odborní pracovníci nelékaři s odbornou způsobilostí (§ 43) a dentisté 2 746 0,30
pedagogičtí pracovníci 370 0,00
technicko-hospodářští pracovníci 21 875 2,10
dělníci a provozní pracovníci 27 291 2,60
celkem pracovníci ve zdravotnictví 267 420 25,30
Průměrná hrubá mzda/plat
Rok: 2017
Zdroj: ÚZIS ČR, Roční výkaz o činnosti poskytovatele zdravotnických služeb E201, E301 Průměrný měsíční mzda/plat celkem v Kč
lékaři a zubní lékaři 70 672
farmaceuti 41 175
všeobecné sestry, porodní asistentky (§ 5 a § 6) 33 927
ostatní zdrav. pracovníci nelékaři s odb. způsobilostí (§ 7 až § 21a) 30 707
zdrav. pracovníci nelékaři s odb. a special. způsobilostí (§ 22 až § 28) 33 443
zdrav. prac. nelék. pod odb. dohledem nebo přímým vedením (§ 29 až § 42) 21 348
jiní odborní pracovníci nelékaři s odbornou způsobilostí (§ 43) a dentisté 29 666
technicko-hospodářští pracovníci 32 875
dělníci a provozní pracovníci 18 443
celkem 34 337
Ekonomické ukazatele – hospodaření
Rok: 2017
Zdroj: ÚZIS ČR, Roční výkaz o činnosti poskytovatele zdravotnických služeb E602 miliony Kč
celkový dlouhodobý majetek 108 048
celkové náklady 173 896
celkové výnosy 174 741
Průměrný počet lůžek akutních, jednodenních, lázeňských a ústavních celkem
Rok: 2017
Zdroj: ÚZIS ČR, Roční výkaz o činnosti poskytovatele zdravotnických služeb E602 Počet Počet na 1000 obyvatel
celkem 99 503 9,40
Počet lůžek podle typu péče
Rok: 2017
Zdroj: ÚZIS ČR, Roční výkaz o činnosti poskytovatele zdravotnických služeb L102 Počet lůžek Počet na 1000 obyvatel
jednodenní péče 264 0,2
akutní lůžková péče intenzívní 5 519 5,2
akutní lůžková péče standardní 42 580 40,1
následná lůžková péče 5 184 4,9
dlouhodobá lůžková péče 24 031 22,6
celkem 77 578 73,1