Souhrnné přehledy

Výstupy v této části nabízí uživateli souhrn základních ukazatelů charakterizujících daný region (případně Českou republiku). Tabulkové souhrny jsou rozděleny dle hlavních tematických kapitol.

Tabulky jsou doplněny souhrnnou zprávou srovnávající ukazatele daného regionu s hodnotami celé republiky.

1. DEMOGRAFICKÉ A SOCIODEMOGRAFICKÉ UKAZATELE

Česká republika
Počet obyvatel k 1. 7.
Rok: 2016
Zdroj: Český statistický úřad, demografie Počet %
celkem 10 565 284
muži 5 193 012 49,2 %
ženy 5 372 272 50,9 %
Věkové skupiny obyvatelstva k 1. 7.
Rok: 2016
Zdroj: Český statistický úřad, demografie Počet %
0–4 let 552 453 5,2 %
5–9 let 592 478 5,6 %
10–14 let 490 411 4,6 %
15–19 let 458 382 4,3 %
20–24 let 572 082 5,4 %
25–29 let 687 811 6,5 %
30–34 let 733 351 6,9 %
35–39 let 866 783 8,2 %
40–44 let 897 487 8,5 %
45–49 let 704 832 6,7 %
50–54 let 689 913 6,5 %
55–59 let 642 358 6,1 %
60–64 let 716 536 6,8 %
65–69 let 692 070 6,6 %
70–74 let 513 816 4,9 %
75–79 let 331 833 3,1 %
80–84 let 230 616 2,2 %
85+ let 192 072 1,8 %
Věkové kategorie obyvatelstva k 1. 7.
Rok: 2016
Zdroj: Český statistický úřad, demografie Počet %
0–14 let 1 635 342 15,5 %
15–64 let 6 969 535 66,0 %
65+ let 1 960 407 18,6 %
Naděje dožití (v letech) u mužů ve věku
Rok: kraj 2015–2016, ČR 2016
Zdroj: Český statistický úřad, demografická statistika Roky
0 let 75,40
45 let 32,00
65 let 15,70
Naděje dožití (v letech) u žen ve věku
Rok: kraj 2015–2016, ČR 2016
Zdroj: Český statistický úřad, demografická statistika Roky
0 let 81,20
45 let 37,10
65 let 19,20
Index stáří
Rok: 2016
Zdroj: Český statistický úřad, demografie Index stáří
počet seniorů ve věku 65+ na 100 dětí ve věku 0–14 let 119,9
Zastoupení osob ve věku 80+ v populaci
Rok: 2016
Zdroj: Český statistický úřad, demografie Počet %
muži 139 809 1,3 %
ženy 282 879 2,7 %
celkem 422 688 4,0 %
Pohyb obyvatel
Rok: 2016
Zdroj: Český statistický úřad, veřejná databáze Počet Počet na 1 000 obyvatel
střední stav obyvatel 10 565 284
živě narození 112 663 10,7
zemřelí 107 750 10,2
přistěhovalí 37 503 3,5
vystěhovalí 17 439 1,7
přirozený přírůstek 4 913 0,5
přírůstek stěhováním 20 064 1,9
celkový přírůstek 24 977 2,4
sňatky 50 768 4,8
rozvody 24 996 2,4
potraty 35 921 15,0
Počet potratů podle druhu a způsobu provedení
Rok: 2016
Zdroj: ÚZIS ČR, Národní registr potratů; Český statistický úřad, demografie Počet Počet na 1 000 fertilních žen (15–49 let)
samovolný potrat 14 212 5,9
umělá přerušení těhotenství 20 406 8,5
- z toho ze zdravotních důvodů 4 228 1,8
mimoděložní 1 300 0,5
ostatní 3 0,0
celkem 35 921 15,0
Úhrnná plodnost žen
Rok: 2016
Zdroj: Český statistický úřad, demografie Úhrnná plodnost
průměrný počet živě narozených dětí na jednu ženu 1,60
Živě narození
Rok: 2016
Zdroj: Český statistický úřad, demografie Počet %
celkem 112 663
- z toho muži 57 837 48,7 %
- z toho ženy 54 826 51,3 %
jako první v pořadí 54 918 48,7 %
jako druhé v pořadí 41 302 36,7 %
jako třetí v pořadí 11 767 10,4 %
jako čtvrté a vyšší v pořadí 4 676 4,2 %
mimo manželství 54 733 48,6 %
Průměrný věk matky
Rok: 2016
Zdroj: Český statistický úřad, demografie Věk (roky)
při narození dítěte celkem 30,7
při narození prvního dítěte 28,9
Zemřelí a úmrtnost podle příčin
Rok: 2016
Zdroj: Český statistický úřad, demografie Počet Počet na 100 000 obyvatel
celkem 107 750 1 019,00
I. Některé infekční a parazitární nemoci 2 034 19,30
II. Novotvary 27 806 263,20
III. Nemoci krve, krvetvor. orgánů a některé poruchy týkající se mech. imunity 228 2,20
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 4 521 42,80
V. Poruchy duševní a poruchy chování 1 410 13,30
VI. Nemoci nervové soustavy 3 156 29,90
VII. Nemoci oka a očních adnex 2 0,00
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 3 0,00
IX. Nemoci oběhové soustavy 47 611 450,60
X. Nemoci dýchací soustavy 7 128 67,50
XI. Nemoci trávicí soustavy 4 512 42,70
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 167 1,60
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 193 1,80
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 1 536 14,50
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 1 0,00
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 194 1,80
XVII. Vrozené vady, deformace a chromozomální abnormality 165 1,60
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy n. j. 1 572 14,90
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 5 511 52,20
Hustota zalidnění
Rok: 2016
Zdroj: Český statistický úřad, veřejná databáze Počet obyvatel na km2
celkem 134
Vzdělání obyvatelstva (věk 15+ let)
Rok: 2016
Zdroj: Český statistický úřad, Zaměstnanost a nezaměstnanost podle výsledků VŠPS Počet v tis. %
základní 1 229 13,8 %
střední bez maturity 3 026 33,9 %
střední s maturitou 3 005 33,7 %
vysokoškolské 1 654 18,5 %
Celková nezaměstnanost (věk 15+ let)
Rok: 2016
Zdroj: Český statistický úřad, Zaměstnanost a nezaměstnanost podle výsledků VŠPS Počet v tis. %
muži 101 2,3 %
ženy 111 2,4 %
celkem 211 2,4 %
Obyvatelstvo podle zaměstnání
Rok: 2016
Zdroj: Český statistický úřad, Zaměstnanost a nezaměstnanost podle výsledků VŠPS Roční průměrný počet v tis. Počet na 1 000 obyvatel
celkem 5 139 486,4
zákonodárci a řídící pracovníci 269 25,5
specialisté 787 74,5
techničtí a odborní pracovníci 884 83,7
úředníci 476 45,1
pracovníci ve službách a prodeji 783 74,1
kvalifikovaní pracovníci v zemědělství, lesnictví a rybářství 70 6,6
řemeslníci a opraváři 868 82,2
obsluha strojů a zařízení, montéři 702 66,4
pomocní a nekvalifikovaní pracovníci 284 26,9
zaměstnanci v ozbrojených silách 14 1,4

2. UKAZATELE ZDRAVOTNÍHO STAVU

Česká republika
Infekční onemocnění
Rok: 2016
Zdroj: Státní zdravotní ústav, IS IN – Informační systém Infekční nemoci, Epidat Počet Počet na 100 000 obyvatel
jiné inf. způsobené salmonelami (A02) 11 912 112,7
shigelóza (A03) 70 0,7
dávivý kašel – pertussis (A37.0–1) 685 6,5
spála – scarlatina (A38) 3 108 29,4
lymeská nemoc (A69.2) 4 694 44,4
vir. encefalitida přen. klíšťaty (A84) 565 5,3
varicella – plané neštovice (B01) 42 440 401,7
akutní hepatitida A (B15) 930 8,8
akutní hepatitida B (B16) 73 0,7
ostatní virové hepatitidy (B17–B19) 1 651 15,6
příušnice – parotitis epidemica (B26) 5 734 54,3
bakteriální meningitida NJ (G00) 98 0,9
Tuberkulóza
Rok: 2016
Zdroj: ÚZIS ČR, Registr tuberkulózy (RTBC) Počet Počet na 100 000 obyvatel
TBC dýchacího ústrojí 476 4,5
TBC jiná 41 0,4
TBC celkem 517 4,9
Výskyt a léčba diabetu mellitu podle sídla zdravotnického zařízení léčby
Rok: 2016
Zdroj: ÚZIS ČR, Program statistických zjišťování MZ ČR, Roční výkaz o činnosti poskytovatele zdravotnických služeb, obor diabetologie (A004) Počet Počet na 100 000 obyvatel
počet nově zjištěných onemocnění celkem 115 777 109,6
počet nově zjištěných onemocnění – muži 57 319 110,4
počet nově zjištěných onemocnění – ženy 58 458 108,8
počet osob léčených I. typ DM (E10) 60 281 5,7
počet osob léčených II. typ DM (E11) 787 324 74,5
počet osob léčených na sekundární diabetes (E13) 13 845 1,3
počet léčených osob celkem 861 450 81,5
Akutní infarkt myokardu (I21, I22)
Rok: 2016
Zdroj: ÚZIS ČR, Národní registr hospitalizovaných (NRHOSP), Český statistický úřad, evidence zemřelých Počet Počet na 10 000 obyvatel
incidence 19 574 18,5
intervalová prevalence 19 102 18,1
mortalita 4 673 4,4
Mozková mrtvice (I60–I64)
Rok: 2016
Zdroj: ÚZIS ČR, Národní registr hospitalizovaných (NRHOSP), Český statistický úřad, evidence zemřelých Počet Počet na 10 000 obyvatel
incidence 31 814 30,1
intervalová prevalence 30 514 28,9
mortalita 6 183 5,9
Astma (J45–J46)
Rok: 2016
Zdroj: ÚZIS ČR, Výkaz ambulantní péče A011, Český statistický úřad, evidence zemřelých Počet Počet na 10 000 obyvatel
incidence 27 597 26,1
intervalová prevalence 227 975 215,8
mortalita 136 0,1
CHOPN (J40–J44)
Rok: 2016
Zdroj: ÚZIS ČR, Výkaz ambulantní péče A011, Český statistický úřad, evidence zemřelých Počet Počet na 10 000 obyvatel
incidence 27 373 25,9
intervalová prevalence 290 767 275,2
mortalita 3 178 3,0
Nově hlášené případy pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz
Rok: 2016
Zdroj: Český statistický úřad, Pracovní neschopnost pro nemoc a úraz Počet Počet na 100 pojištěnců
celkem 1 633 347 35,70
- pro nemoc 1 440 936 31,50
- pro pracovní úraz 47 379 1,00
- pro ostatní úraz 145 032 3,20
Odhadovaný počet problémových uživatelů drog
Rok: 2016
Zdroj: Výroční zpráva o stavu ve věcech drog v ČR v r. 2013, Národní monitorovací středisko pro drogy a závislosti Počet Počet na 1 000 osob 15–64 let
celkem 46 800 6,7
Hospitalizovaní podle místa bydliště hospitalizovaných
Rok: 2016
Zdroj: ÚZIS ČR, Národní registr hospitalizovaných (NRHOSP) Počet hospitalizovaných Počet hospitalizovaných na 1000 obyvatel
I. Některé infekční a parazitární nemoci 53 608 5,1
II. Novotvary 157 183 14,9
III. Nemoci krve a krvetvorných orgánů, poruchy mechanismu imunity 14 794 1,4
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 58 725 5,6
V. Poruchy duševní a poruchy chování 73 165 6,9
VI. Nemoci nervové soustavy 68 681 6,5
VII. Nemoci oka a očních adnex 20 653 2,0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 16 617 1,6
IX. Nemoci oběhové soustavy 286 760 27,1
X. Nemoci dýchací soustavy 137 784 13,0
XI. Nemoci trávicí soustavy 195 189 18,5
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 25 639 2,4
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 168 588 16,0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 171 800 16,3
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 159 284 15,1
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 16 682 1,6
XVII. Vrozené vady, deformace a chromozomální abnormality 11 778 1,1
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy 78 465 7,4
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 185 435 17,6
XXIa. Zdravá osoba doprovázející nemocnou osobu 71 297 6,7
XXIb. Živě narozené děti 96 262 9,1
XXIc. Jiné faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdrav. službami 133 684 12,7
Celkem 2 202 073 208,4
Případy hospitalizace podle místa hospitalizace
Rok: 2016
Zdroj: ÚZIS ČR, Národní registr hospitalizovaných (NRHOSP) Počet případů hospitalizace Podíl hospitalizací (%)
I. Některé infekční a parazitární nemoci 53 608 2,40 %
II. Novotvary 157 183 7,10 %
III. Nemoci krve a krvetvorných orgánů, poruchy mechanismu imunity 14 794 0,70 %
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 58 725 2,70 %
V. Poruchy duševní a poruchy chování 73 165 3,30 %
VI. Nemoci nervové soustavy 68 681 3,10 %
VII. Nemoci oka a očních adnex 20 653 0,90 %
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 16 617 0,80 %
IX. Nemoci oběhové soustavy 286 760 13,00 %
X. Nemoci dýchací soustavy 137 784 6,30 %
XI. Nemoci trávicí soustavy 195 189 8,90 %
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 25 639 1,20 %
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 168 588 7,70 %
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 171 800 7,80 %
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 159 284 7,20 %
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 16 682 0,80 %
XVII. Vrozené vady, deformace a chromozomální abnormality 11 778 0,50 %
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy 78 465 3,60 %
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 185 435 8,40 %
XXIa. Zdravá osoba doprovázející nemocnou osobu 71 297 3,20 %
XXIb. Živě narozené děti 96 262 4,40 %
XXIc. Jiné faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdrav. službami 133 684 6,10 %
Celkem 2 202 073 100,00 %

3. EKONOMICKÉ UKAZATELE, INFRASTRUKTURA ZDRAVOTNÍ PÉČE, LÉKAŘI A ZDRAVOTNIČTÍ PRACOVNÍCI

Česká republika
Počty zdravotnických zařízení
Rok: 2016
Zdroj: ÚZIS ČR, Národní registr poskytovatelů zdravotních služeb (NRPZS) Počet
101 – fakultní nemocnice 10
102 – nemocnice 142
105 – nemocnice následné péče 37
110 – léčebna pro dlouhodobě nemocné (LDN) 37
111 – léčebna tuberkul.a respir.nemocí (TRN) 8
112 – psychiatrická léčebna 18
113 – rehabilitační ústav 6
119 – ostatní odborné léčebné ústavy 15
122 – dětská psychiatrická léčebna 3
129 – ostatní dětské odborné léčebné ústavy 8
130 – lázeňská léčebna 92
141 – dětská ozdravovna 5
180 – hospic 18
190 – další lůžkové zařízení 8
301 – sdružené ambulantní zařízení – velké 87
302 – sdružené ambulantní zařízení – malé 145
310 – zdravotnické středisko 92
312 – zařízení závodní preventivní péče 41
320 – ordinace praktického lékaře pro dospělé 4 693
321 – ordinace praktického lékaře pro děti a dorost 1 964
322 – ordinace PL – stomatologa 5 835
323 – ordinace PL – gynekologa 1 309
324 – ordinace lékaře specialisty 8 283
340 – samostatné zařízení psychologa 462
341 – samostatné zařízení logopeda 311
350 – domácí zdravotní péče 558
351 – samostat. zaříz. nelékaře rehabilitační 1 253
352 – samostat. zaříz. nelékaře – návštěvní služba sestry 49
354 – zdravotní péče v ústavech sociální péče 186
359 – samostatné zařízení nelékaře – jiné 340
360 – samostatná stomatologická laboratoř 1 634
361 – samostatná odborná laboratoř 191
370 – samostatná transfuzní stanice 1
380 – zařízení LPS 14
390 – hemodialyzační středisko 57
398 – zařízení pro léčbu drogových závislostí 12
399 – ostatní ambulantní zařízení 105
420 – dětský domov pro děti do let 27
430 – dětské centrum 1
431 – dětský stacionář 25
460 – stacionář 15
461 – psychoterapeutický stacionář 16
465 – krizové centrum 4
476 – záchytná stanice 18
480 – zdravotnická dopravní služba 230
481 – zdravotnická zachranná služba 14
483 – výjezdová skupina záchranné služby 1
484 – další zařízení záchranné služby 1
485 – přeprava pacientů neodkladné péče 9
499 – ostatní zvláštní zdravotnická zařízení 6
510 – lékárna 2 737
511 – ústavní lékárna 0
521 – výdejna zdravotnických prostředků 216
523 – oční optika 649
530 – Státní ústav pro kontrolu léčiv 1
600 – Státní zdravotní ústav 1
601 – Krajská hygienická stanice 14
605 – zdravotní ústav 2
609 – další zařízení hygienické služby 1
831 – IPVZ 1
832 – NCONZO 1
900 – ostatní organizace MZ 6
950 – ostatní zdravotnická zařízení 39
celkem 32 064
Počty pracovníků ve zdravotnictví
Rok: 2016
Zdroj: ÚZIS ČR, Roční výkaz o činnosti poskytovatele zdravotnických služeb E401 Přepočtený počet (úvazky) Počet na 1000 obyvatel
lékaři 41 606 3,90
zubní lékaři 7 495 0,70
farmaceuti 6 301 0,60
všeobecné sestry, porodní asistentky (§ 5 a § 6) 84 320 8,00
ostatní zdrav. pracovníci nelékaři s odb. způsobilostí (§ 7 až § 21a) 24 202 2,30
zdrav. pracovníci nelékaři s odb. a special. způsobilostí (§ 22 až § 28) 11 965 1,10
zdrav. prac. nelék. pod odb. dohledem nebo přímým vedením (§ 29 až § 42) 36 003 3,40
jiní odborní pracovníci nelékaři s odbornou způsobilostí (§ 43) a dentisté 2 746 0,30
pedagogičtí pracovníci 370 0,00
technicko-hospodářští pracovníci 20 771 2,00
dělníci a provozní pracovníci 25 772 2,40
celkem pracovníci ve zdravotnictví 261 552 24,80
Průměrná hrubá mzda/plat
Rok: 2016
Zdroj: ÚZIS ČR, Roční výkaz o činnosti poskytovatele zdravotnických služeb E201, E301 Průměrný měsíční mzda/plat celkem v Kč
lékaři a zubní lékaři 65 885
farmaceuti 40 090
všeobecné sestry, porodní asistentky (§ 5 a § 6) 30 280
ostatní zdrav. pracovníci nelékaři s odb. způsobilostí (§ 7 až § 21a) 29 232
zdrav. pracovníci nelékaři s odb. a special. způsobilostí (§ 22 až § 28) 30 815
zdrav. prac. nelék. pod odb. dohledem nebo přímým vedením (§ 29 až § 42) 19 863
jiní odborní pracovníci nelékaři s odbornou způsobilostí (§ 43) a dentisté 28 054
pedagogičtí pracovníci 24 722
technicko-hospodářští pracovníci 31 352
dělníci a provozní pracovníci 17 197
celkem 31 754
Ekonomické ukazatele – hospodaření
Rok: 2016
Zdroj: ÚZIS ČR, Roční výkaz o činnosti poskytovatele zdravotnických služeb E602 miliony Kč
celkový dlouhodobý majetek 105 478
celkové náklady 160 116
celkové výnosy 160 544
Průměrný počet lůžek akutních, jednodenních, lázeňských a ústavních celkem
Rok: 2016
Zdroj: ÚZIS ČR, Roční výkaz o činnosti poskytovatele zdravotnických služeb E602 Počet Počet na 1000 obyvatel
celkem 100 377 9,50
Počet lůžek podle typu péče
Rok: 2016
Zdroj: ÚZIS ČR, Roční výkaz o činnosti poskytovatele zdravotnických služeb L102 Počet lůžek Počet na 1000 obyvatel
jednodenní péče 252 0,0
akutní lůžková péče intenzívní 5 569 0,5
akutní lůžková péče standardní 42 690 4,0
následná lůžková péče 24 274 2,3
dlouhodobá lůžková péče 5 189 0,5
celkem 77 974 7,4