Souhrnné přehledy

Výstupy v této části nabízí uživateli souhrn základních ukazatelů charakterizujících daný region (případně Českou republiku). Tabulkové souhrny jsou rozděleny dle hlavních tematických kapitol.

Tabulky jsou doplněny souhrnnou zprávou srovnávající ukazatele daného regionu s hodnotami celé republiky.

1. DEMOGRAFICKÉ A SOCIODEMOGRAFICKÉ UKAZATELE

Česká republika
Počet obyvatel k 1. 7.
Rok: 2015
Zdroj: Český statistický úřad, demografie Počet %
celkem 10 542 942
muži 5 180 242 49,1 %
ženy 5 362 700 50,9 %
Věkové skupiny obyvatelstva k 1. 7.
Rok: 2015
Zdroj: Český statistický úřad, demografie Počet %
0–4 let 553 617 5,3 %
5–9 let 583 330 5,5 %
10–14 let 475 256 4,5 %
15–19 let 460 516 4,4 %
20–24 let 607 141 5,8 %
25–29 let 693 341 6,6 %
30–34 let 742 464 7,0 %
35–39 let 900 789 8,5 %
40–44 let 859 442 8,2 %
45–49 let 694 256 6,6 %
50–54 let 676 323 6,4 %
55–59 let 666 560 6,3 %
60–64 let 724 130 6,9 %
65–69 let 681 817 6,5 %
70–74 let 488 467 4,6 %
75–79 let 316 042 3,0 %
80–84 let 234 190 2,2 %
85+ let 185 261 1,8 %
Věkové kategorie obyvatelstva k 1. 7.
Rok: 2015
Zdroj: Český statistický úřad, demografie Počet %
0–14 let 1 612 203 15,3 %
15–64 let 7 024 962 66,6 %
65+ let 1 905 777 18,1 %
Naděje dožití (v letech) u mužů ve věku
Rok: kraj 2014–2015, ČR 2015
Zdroj: Český statistický úřad, demografická statistika Roky
0 let 75,10
45 let 31,80
65 let 15,60
Naděje dožití (v letech) u žen ve věku
Rok: kraj 2014–2015, ČR 2015
Zdroj: Český statistický úřad, demografická statistika Roky
0 let 81,00
45 let 36,90
65 let 18,90
Index stáří
Rok: 2015
Zdroj: Český statistický úřad, demografie Index stáří
počet seniorů ve věku 65+ na 100 dětí ve věku 0–14 let 118,2
Zastoupení osob ve věku 80+ v populaci
Rok: 2015
Zdroj: Český statistický úřad, demografie Počet %
muži 138 779 2,7 %
ženy 281 757 5,2 %
celkem 420 536 4,0 %
Pohyb obyvatel
Rok: 2015
Zdroj: Český statistický úřad, veřejná databáze Počet Počet na 1 000 obyvatel
střední stav obyvatel 10 542 942
živě narození 110 764 10,5
zemřelí 111 173 10,5
přistěhovalí 34 922 3,3
vystěhovalí 18 945 1,8
přirozený přírůstek -409 0,0
přírůstek stěhováním 15 977 1,5
celkový přírůstek 15 568 1,5
sňatky 48 191 4,6
rozvody 26 083 2,5
potraty 35 761 3,4
Počet potratů podle druhu a způsobu provedení
Rok: 2015
Zdroj: ÚZIS ČR, Národní registr potratů; Český statistický úřad, demografie Počet Počet na 1 000 fertilních žen (15–49 let)
samovolný potrat 14 082 5,8
umělá přerušení těhotenství 20 403 8,5
- z toho ze zdravotních důvodů 4 114 1,7
mimoděložní 1 276 0,5
ostatní 0 0,0
celkem 35 761 14,8
Úhrnná plodnost žen
Rok: 2015
Zdroj: Český statistický úřad, demografie Úhrnná plodnost
průměrný počet živě narozených dětí na jednu ženu 1,60
Živě narození
Rok: 2015
Zdroj: Český statistický úřad, demografie Počet %
celkem 110 764
- z toho muži 56 817 51,3 %
- z toho ženy 53 947 48,7 %
jako první v pořadí 53 223 48,1 %
jako druhé v pořadí 41 276 37,3 %
jako třetí v pořadí 11 598 10,5 %
jako čtvrté a vyšší v pořadí 4 667 4,2 %
mimo manželství 52 976 47,8 %
Průměrný věk matky
Rok: 2015
Zdroj: Český statistický úřad, demografie Věk (roky)
při narození dítěte celkem 30,7
při narození prvního dítěte 28,9
Zemřelí a úmrtnost podle příčin
Rok: 2015
Zdroj: Český statistický úřad, demografie Počet Počet na 100 000 obyvatel
celkem 111 173 1 054,00
I. Některé infekční a parazitární nemoci 1 978 18,80
II. Novotvary 27 407 260,00
III. Nemoci krve, krvetvor. orgánů a některé poruchy týkající se mech. imunity 237 2,20
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 4 491 42,60
V. Poruchy duševní a poruchy chování 1 491 14,10
VI. Nemoci nervové soustavy 3 019 28,60
VII. Nemoci oka a očních adnex 2 0,00
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 4 0,00
IX. Nemoci oběhové soustavy 50 969 483,40
X. Nemoci dýchací soustavy 7 478 70,90
XI. Nemoci trávicí soustavy 4 659 44,20
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 179 1,70
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 241 2,30
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 1 412 13,40
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 2 0,00
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 151 1,40
XVII. Vrozené vady, deformace a chromozomální abnormality 156 1,50
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy n. j. 1 485 14,10
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 5 812 55,10
Hustota zalidnění
Rok: 2015
Zdroj: Český statistický úřad, veřejná databáze Počet obyvatel na km2
celkem 134
Vzdělání obyvatelstva (věk 15+ let)
Rok: 2015
Zdroj: Český statistický úřad, Zaměstnanost a nezaměstnanost podle výsledků VŠPS Počet v tis. %
základní 1 254 14,0 %
střední bez maturity 3 047 34,1 %
střední s maturitou 3 030 33,9 %
vysokoškolské 1 588 17,8 %
Celková nezaměstnanost (věk 15+ let)
Rok: 2015
Zdroj: Český statistický úřad, Zaměstnanost a nezaměstnanost podle výsledků VŠPS Počet v tis. %
muži 125 2,9 %
ženy 143 3,1 %
celkem 268 3,0 %
Obyvatelstvo podle zaměstnání
Rok: 2015
Zdroj: Český statistický úřad, Zaměstnanost a nezaměstnanost podle výsledků VŠPS Roční průměrný počet v tis. Počet na 1 000 obyvatel
celkem 5 042 478,2
zákonodárci a řídící pracovníci 274 26,0
specialisté 764 72,4
techničtí a odborní pracovníci 857 81,3
úředníci 465 44,1
pracovníci ve službách a prodeji 775 73,5
kvalifikovaní pracovníci v zemědělství, lesnictví a rybářství 62 5,9
řemeslníci a opraváři 866 82,2
obsluha strojů a zařízení, montéři 684 64,9
pomocní a nekvalifikovaní pracovníci 281 26,6
zaměstnanci v ozbrojených silách 14 1,4

2. UKAZATELE ZDRAVOTNÍHO STAVU

Česká republika
Infekční onemocnění
Rok: 2015
Zdroj: Státní zdravotní ústav, IS IN – Informační systém Infekční nemoci, Epidat Počet Počet na 100 000 obyvatel
jiné inf. způsobené salmonelami (A02) 12 739 120,8
shigelóza (A03) 88 0,8
dávivý kašel – pertussis (A37.0–1) 668 6,3
spála – scarlatina (A38) 3 693 35,0
lymeská nemoc (A69.2) 2 913 27,6
vir. encefalitida přen. klíšťaty (A84) 355 3,4
varicella – plané neštovice (B01) 47 051 446,3
akutní hepatitida A (B15) 724 6,9
akutní hepatitida B (B16) 89 0,8
ostatní virové hepatitidy (B17–B19) 1 562 14,8
příušnice – parotitis epidemica (B26) 1 616 15,3
bakteriální meningitida NJ (G00) 121 1,1
Tuberkulóza
Rok: 2015
Zdroj: ÚZIS ČR, Registr tuberkulózy (RTBC) Počet Počet na 100 000 obyvatel
TBC dýchacího ústrojí 467 4,4
TBC jiná 39 0,4
TBC celkem 506 4,8
Výskyt a léčba diabetu mellitu podle sídla zdravotnického zařízení léčby
Rok: 2015
Zdroj: ÚZIS ČR, Program statistických zjišťování MZ ČR, Roční výkaz o činnosti poskytovatele zdravotnických služeb, obor diabetologie (A004) Počet Počet na 100 000 obyvatel
počet ošetření/vyšetření celkem 2 384 720 226,2
počet nově zjištěných onemocnění celkem 80 255 7,6
počet nově zjištěných onemocnění – muži 38 509 3,7
počet nově zjištěných onemocnění – ženy 41 745 4,0
počet úmrtí za období celkem 28 602 2,7
počet úmrtí za období – muži 15 620 1,5
počet úmrtí za období – ženy 12 982 1,2
počet osob léčených I. typ DM (E10) 57 945 5,5
počet osob léčených II. typ DM (E11) 786 586 74,6
počet osob léčených na sekundární diabetes (E13) 13 479 1,3
počet osob léčených na poruchu glukózové tolerance (R73.0) 69 820 6,6
počet léčených osob celkem 927 830 88,0
Akutní infarkt myokardu (I21, I22)
Rok: 2015
Zdroj: ÚZIS ČR, Národní registr hospitalizovaných (NRHOSP), Český statistický úřad, evidence zemřelých Počet Počet na 10 000 obyvatel
incidence 20 091 19,0
intervalová prevalence 19 535 18,5
mortalita 4 984 4,7
Mozková mrtvice (I60–I64)
Rok: 2015
Zdroj: ÚZIS ČR, Národní registr hospitalizovaných (NRHOSP), Český statistický úřad, evidence zemřelých Počet Počet na 10 000 obyvatel
incidence 32 844 31,1
intervalová prevalence 31 525 29,9
mortalita 6 716 6,4
Astma (J45–J46)
Rok: 2015
Zdroj: ÚZIS ČR, Výkaz ambulantní péče A011, Český statistický úřad, evidence zemřelých Počet Počet na 10 000 obyvatel
incidence 23 185 22,0
intervalová prevalence 204 971 194,2
mortalita 139 0,1
CHOPN (J40–J44)
Rok: 2015
Zdroj: ÚZIS ČR, Výkaz ambulantní péče A011, Český statistický úřad, evidence zemřelých Počet Počet na 10 000 obyvatel
incidence 24 120 22,9
intervalová prevalence 249 454 236,4
mortalita 3 594 3,4
Nově hlášené případy pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz
Rok: 2015
Zdroj: Český statistický úřad, Pracovní neschopnost pro nemoc a úraz Počet Počet na 100 pojištěnců
celkem 1 563 458 34,70
- pro nemoc 1 383 855 30,70
- pro pracovní úraz 46 331 1,00
- pro ostatní úraz 133 272 3,00
Odhadovaný počet problémových uživatelů drog
Rok: 2015
Zdroj: Výroční zpráva o stavu ve věcech drog v ČR v r. 2013, Národní monitorovací středisko pro drogy a závislosti Počet Počet na 1 000 osob 15–64 let
celkem 46 900 6,7
Hospitalizovaní podle místa bydliště hospitalizovaných
Rok: 2015
Zdroj: ÚZIS ČR, Národní registr hospitalizovaných (NRHOSP) Počet hospitalizovaných Počet hospitalizovaných na 1000 obyvatel
I. Některé infekční a parazitární nemoci 54 068 5,1
II. Novotvary 156 055 14,8
III. Nemoci krve a krvetvorných orgánů, poruchy mechanismu imunity 14 800 1,4
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 62 670 5,9
V. Poruchy duševní a poruchy chování 73 890 7,0
VI. Nemoci nervové soustavy 67 253 6,4
VII. Nemoci oka a očních adnex 21 351 2,0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 17 207 1,6
IX. Nemoci oběhové soustavy 292 756 27,7
X. Nemoci dýchací soustavy 146 316 13,9
XI. Nemoci trávicí soustavy 194 509 18,4
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 26 565 2,5
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 166 378 15,8
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 174 086 16,5
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 158 866 15,1
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 17 712 1,7
XVII. Vrozené vady, deformace a chromozomální abnormality 11 681 1,1
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy 76 297 7,2
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 186 598 17,7
XXIa. Zdravá osoba doprovázející nemocnou osobu 71 415 6,8
XXIb. Živě narozené děti 92 657 8,8
XXIc. Jiné faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdrav. službami 133 095 12,6
Celkem 2 216 225 210,0
Případy hospitalizace podle místa hospitalizace
Rok: 2015
Zdroj: ÚZIS ČR, Národní registr hospitalizovaných (NRHOSP) Počet případů hospitalizace Podíl hospitalizací (%)
I. Některé infekční a parazitární nemoci 54 068 2,40 %
II. Novotvary 156 055 7,00 %
III. Nemoci krve a krvetvorných orgánů, poruchy mechanismu imunity 14 800 0,70 %
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 62 670 2,80 %
V. Poruchy duševní a poruchy chování 73 890 3,30 %
VI. Nemoci nervové soustavy 67 253 3,00 %
VII. Nemoci oka a očních adnex 21 351 1,00 %
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 17 207 0,80 %
IX. Nemoci oběhové soustavy 292 756 13,20 %
X. Nemoci dýchací soustavy 146 316 6,60 %
XI. Nemoci trávicí soustavy 194 509 8,80 %
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 26 565 1,20 %
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 166 378 7,50 %
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 174 086 7,90 %
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 158 866 7,20 %
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 17 712 0,80 %
XVII. Vrozené vady, deformace a chromozomální abnormality 11 681 0,50 %
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy 76 297 3,40 %
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 186 598 8,40 %
XXIa. Zdravá osoba doprovázející nemocnou osobu 71 415 3,20 %
XXIb. Živě narozené děti 92 657 4,20 %
XXIc. Jiné faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdrav. službami 133 095 6,00 %
Celkem 2 216 225 100,00 %

3. EKONOMICKÉ UKAZATELE, INFRASTRUKTURA ZDRAVOTNÍ PÉČE, LÉKAŘI A ZDRAVOTNIČTÍ PRACOVNÍCI

Česká republika
Počty zdravotnických zařízení
Rok: 2015
Zdroj: ÚZIS ČR, Národní registr poskytovatelů zdravotních služeb (NRPZS) Počet
101 – fakultní nemocnice 10
102 – nemocnice 145
105 – nemocnice následné péče 32
110 – léčebna pro dlouhodobě nemocné (LDN) 75
111 – léčebna tuberkul.a respir.nemocí (TRN) 8
112 – psychiatrická léčebna 18
113 – rehabilitační ústav 5
119 – ostatní odborné léčebné ústavy 15
122 – dětská psychiatrická léčebna 3
129 – ostatní dětské odborné léčebné ústavy 8
130 – lázeňská léčebna 88
141 – dětská ozdravovna 4
180 – hospic 17
190 – další lůžkové zařízení 8
301 – sdružené ambulantní zařízení – velké 87
302 – sdružené ambulantní zařízení – malé 118
310 – zdravotnické středisko 83
312 – zařízení závodní preventivní péče 43
320 – ordinace praktického lékaře pro dospělé 4 653
321 – ordinace praktického lékaře pro děti a dorost 1 994
322 – ordinace PL – stomatologa 5 805
323 – ordinace PL – gynekologa 1 277
324 – ordinace lékaře specialisty 8 024
340 – samostatné zařízení psychologa 447
341 – samostatné zařízení logopeda 300
350 – domácí zdravotní péče 500
351 – samostat. zaříz. nelékaře rehabilitační 1 161
352 – samostat. zaříz. nelékaře – návštěvní služba sestry 48
354 – zdravotní péče v ústavech sociální péče 65
359 – samostatné zařízení nelékaře – jiné 273
360 – samostatná stomatologická laboratoř 1 629
361 – samostatná odborná laboratoř 171
370 – samostatná transfuzní stanice 1
380 – zařízení LPS 14
390 – hemodialyzační středisko 54
398 – zařízení pro léčbu drogových závislostí 10
399 – ostatní ambulantní zařízení 105
420 – dětský domov pro děti do let 30
430 – dětské centrum 1
431 – dětský stacionář 26
460 – stacionář 14
461 – psychoterapeutický stacionář 16
465 – krizové centrum 4
476 – záchytná stanice 18
480 – zdravotnická dopravní služba 215
481 – zdravotnická zachranná služba 14
483 – výjezdová skupina záchranné služby 2
484 – další zařízení záchranné služby 1
485 – přeprava pacientů neodkladné péče 9
499 – ostatní zvláštní zdravotnická zařízení 5
510 – lékárna 2 705
511 – ústavní lékárna 3
521 – výdejna zdravotnických prostředků 206
523 – oční optika 554
530 – Státní ústav pro kontrolu léčiv 1
600 – Státní zdravotní ústav 1
601 – Krajská hygienická stanice 14
605 – zdravotní ústav 2
609 – další zařízení hygienické služby 2
831 – IPVZ 1
832 – NCONZO 1
900 – ostatní organizace MZ 7
950 – ostatní zdravotnická zařízení 38
celkem 31 188
Počty pracovníků ve zdravotnictví
Rok: 2015
Zdroj: ÚZIS ČR, Roční výkaz o činnosti poskytovatele zdravotnických služeb E401 Přepočtený počet (úvazky) Počet na 1000 obyvatel
lékaři 41 290 3,90
zubní lékaři 7 577 0,70
farmaceuti 6 521 0,60
všeobecné sestry, porodní asistentky (§ 5 a § 6) 82 688 7,80
ostatní zdrav. pracovníci nelékaři s odb. způsobilostí (§ 7 až § 21a) 24 753 2,30
zdrav. pracovníci nelékaři s odb. a special. způsobilostí (§ 22 až § 28) 11 335 1,10
zdrav. prac. nelék. pod odb. dohledem nebo přímým vedením (§ 29 až § 42) 34 297 3,20
jiní odborní pracovníci nelékaři s odbornou způsobilostí (§ 43) a dentisté 3 448 0,30
pedagogičtí pracovníci 386 0,00
technicko-hospodářští pracovníci 19 599 1,90
dělníci a provozní pracovníci 23 016 2,20
celkem pracovníci ve zdravotnictví 254 910 24,20
Průměrná hrubá mzda/plat
Rok: 2015
Zdroj: ÚZIS ČR, Roční výkaz o činnosti poskytovatele zdravotnických služeb E201, E301 Průměrný měsíční mzda/plat celkem v Kč
lékaři a zubní lékaři 63 125
farmaceuti 39 756
všeobecné sestry, porodní asistentky (§ 5 a § 6) 28 492
ostatní zdrav. pracovníci nelékaři s odb. způsobilostí (§ 7 až § 21a) 28 610
zdrav. pracovníci nelékaři s odb. a special. způsobilostí (§ 22 až § 28) 28 381
zdrav. prac. nelék. pod odb. dohledem nebo přímým vedením (§ 29 až § 42) 18 590
jiní odborní pracovníci nelékaři s odbornou způsobilostí (§ 43) a dentisté 27 508
pedagogičtí pracovníci 27 202
technicko-hospodářští pracovníci 30 039
dělníci a provozní pracovníci 15 849
celkem 30 124
Ekonomické ukazatele – hospodaření
Rok: 2015
Zdroj: ÚZIS ČR, Roční výkaz o činnosti poskytovatele zdravotnických služeb E602 miliony Kč
celkový dlouhodobý majetek 127 363
celkové náklady 177 486
celkové výnosy 180 460
Průměrný počet lůžek akutních, jednodenních, lázeňských a ústavních celkem
Rok: 2015
Zdroj: ÚZIS ČR, Roční výkaz o činnosti poskytovatele zdravotnických služeb E602 Počet Počet na 1000 obyvatel
celkem 96 472 9,10
Počet lůžek podle typu péče
Rok: 2015
Zdroj: ÚZIS ČR, Roční výkaz o činnosti poskytovatele zdravotnických služeb L102 Počet lůžek Počet na 1000 obyvatel
akutní lůžková péče intenzívní 6 456 6,1
akutní lůžková péče standardní 42 582 40,3
následná lůžková péče 22 888 21,7
dlouhodobá lůžková péče 6 011 5,7
celkem 77 937 73,8