5.2.3 Studující a absolventi lékařských, zdravotně-sociálních, farmaceutických a ostatních fakult podle oboru a typu studia

Fakulta Typ studia Studující k 31.12. Absolventi
celkem z toho ženy poprvé zapsaní celkem z toho ženy
Lékařské fakulty bakalářské studium 2 588 2 230 758 742 674
(bez oboru zubní lékařství) navazující magisterské studium 680 636 0 273 255
magisterské studium 7 522 4 921 1 229 982 652
doktorské studium 2 138 1 110 0 207 85
Lékařské fakulty magisterské studium 1 184 831 154 266 174
– obor zubní lékařství doktorské studium 53 28 0 5 4
Zdravotně sociální fakulty bakalářské studium 4 199 3 667 1 476 1 094 972
navazující magisterské studium 458 431 0 235 222
magisterské studium 0 0 0 0 0
doktorské studium 71 60 0 20 17
Farmaceutické fakulty bakalářské studium 200 180 61 40 37
navazující magisterské studium 64 60 0 23 22
magisterské studium 1 463 1 219 274 285 234
doktorské studium 158 97 0 19 12
Ostatní fakulty bakalářské studium 3 106 2 715 1 113 709 656
navazující magisterské studium 225 182 0 85 75
magisterské studium 0 0 0 0 0
doktorské studium 0 0 0 0 0

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)