5.1.1 Pracovníci ve zdravotnictví podle kategorie

Kategorie Evidenční počet zaměstnanců a zaměstnavatelé Smluvní pracovníci
fyzické osoby z toho ženy přepočtený počet (úvazek) přepočtený počet (úvazek)
absolutně na 10 000 obyvatel absolutně na 10 000 obyvatel absolutně na 10 000 obyvatel absolutně na 10 000 obyvatel
Lékaři 3 357 88,93 1 830 48,48 2 810,68 74,45 103,79 2,75
Zubní lékaři 551 14,60 366 9,70 491,52 13,02 12,55 0,33
Farmaceuti 491 13,01 429 11,36 451,96 11,97 6,98 0,18
Zdravotničtí pracovníci nelékaři s odbornou způsobilostí (ZPBD) 8 282 219,39 7 841 207,70 7 841,01 207,70 49,86 1,32
celkem sestry a porod.asist. 6 408 169,74 6 249 165,53 6 045,93 160,15 37,16 0,98
všeobecná sestra §5 6 131 162,41 5 972 158,20 5 787,52 153,31 34,12 0,90
z toho dětská sestra 721 19,10 721 19,10 668,43 17,71 3,00 0,08
porodní asistentka §6 277 7,34 277 7,34 258,41 6,85 3,04 0,08
ostatní ZPBD 1 874 49,64 1 592 42,17 1 795,08 47,55 12,70 0,34
ergoterapeut §7 24 0,64 22 0,58 22,05 0,58 0,00 0,00
radiologický asistent §8 273 7,23 218 5,77 264,63 7,01 0,70 0,02
zdravotní laborant §9 625 16,56 604 16,00 599,44 15,88 1,05 0,03
zdravotně sociální pracovník §10 32 0,85 32 0,85 31,38 0,83 0,00 0,00
optometrista §11 64 1,70 41 1,09 63,16 1,67 0,30 0,01
ortoptista §12 3 0,08 3 0,08 2,50 0,07 0,00 0,00
asistent ochrany veř.zdraví §13 7 0,19 7 0,19 6,50 0,17 0,00 0,00
ortotik-protetik §14 3 0,08 3 0,08 3,00 0,08 0,00 0,00
nutriční terapeut §15 64 1,70 62 1,64 60,87 1,61 0,00 0,00
zubní technik §16 238 6,30 186 4,93 229,78 6,09 1,20 0,03
dentální hygienistka §17 41 1,09 41 1,09 30,99 0,82 3,08 0,08
zdravotnický záchranář §18 124 3,28 25 0,66 123,40 3,27 4,02 0,11
farmaceutický asistent §19 363 9,62 347 9,19 345,98 9,16 2,35 0,06
biomedicínský technik §20 8 0,21 1 0,03 8,00 0,21 0,00 0,00
biotechnický asistent §20a 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
radiologický technik §21 4 0,11 0 0,00 3,20 0,08 0,00 0,00
adiktolog §21a 1 0,03 0 0,00 0,20 0,01 0,00 0,00
Zdravot.pracovníci nelékaři s odbornou a specializovanou způsobilostí (ZPSZ) 903 23,92 747 19,79 768,21 20,35 12,63 0,33
psycholog a klinický psycholog §22 107 2,83 76 2,01 88,80 2,35 1,91 0,05
klinický logoped §23 35 0,93 31 0,82 28,80 0,76 2,20 0,06
zrakový terapeut §23a 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
fyzioterapeut §24 475 12,58 435 11,52 423,98 11,23 3,95 0,10
radiologický fyzik §25 17 0,45 6 0,16 13,90 0,37 0,57 0,02
odb.prac. v laborat.metodách a v přípravě léčivých přípravků §26 190 5,03 161 4,26 159,10 4,21 4,00 0,11
biomedicínský inženýr §27 76 2,01 35 0,93 50,87 1,35 0,00 0,00
odbor.prac. v ochr.veř.zdraví §28 3 0,08 3 0,08 2,76 0,07 0,00 0,00
Zdravotničtí pracovníci nelékaři pod odborným dohledem nebo přímým vedením (ZPOD) 2 104 55,73 1 540 40,79 2 052,17 54,36 22,20 0,59
zdravotnický asistent §29 264 6,99 250 6,62 254,11 6,73 0,00 0,00
laboratorní asistent §30 7 0,19 7 0,19 7,00 0,19 0,00 0,00
ortoticko-protetický technik §31 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
nutriční asistent §32 2 0,05 2 0,05 2,00 0,05 0,00 0,00
asistent zubního technika §33 1 0,03 1 0,03 0,50 0,01 0,25 0,01
dezinfektor §34 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
řidič vozidla zdrav.záchr.služby §35 188 4,98 0 0,00 187,30 4,96 3,68 0,10
ošetřovatel §36 107 2,83 101 2,68 106,00 2,81 0,00 0,00
masér, nevidomý a slabozraký masér §37 8 0,21 2 0,05 7,00 0,19 0,80 0,02
laboratorní pracovník §38 7 0,19 4 0,11 5,45 0,14 0,00 0,00
zubní instrumentářka §39 90 2,38 90 2,38 86,75 2,30 3,00 0,08
řidič dopravy nemoc. a raněných §40 61 1,62 0 0,00 61,00 1,62 12,00 0,32
autoptický laborant §41 7 0,19 5 0,13 7,00 0,19 0,00 0,00
sanitář §42 1 362 36,08 1 078 28,56 1 328,06 35,18 2,47 0,07
Jiní odborní prac.nelékaři s odb. způsobilostí (JOP) §43 a dentisté 318 8,42 251 6,65 275,58 7,30 1,76 0,05
psycholog 63 1,67 45 1,19 41,99 1,11 0,51 0,01
logoped 5 0,13 2 0,05 3,10 0,08 0,00 0,00
oftalmoped 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
abs.stud.oboru mat-fyz.zaměření 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
abs.stud.oboru přírod.zaměření 43 1,14 35 0,93 38,90 1,03 0,00 0,00
abs.stud.oboru elektro zaměření 14 0,37 1 0,03 12,12 0,32 0,40 0,01
sociální pracovník 187 4,95 162 4,29 178,47 4,73 0,05 0,00
arteterapeut 6 0,16 6 0,16 1,00 0,03 0,80 0,02
pracovní terapeut 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
dentista 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ostatní pracovníci
Učitelé 26 0,69 25 0,66 22,70 0,60 3,00 0,08
Vychovatelé 19 0,50 19 0,50 19,00 0,50 0,00 0,00
Technicko-hospodářští pracovníci 1 980 52,45 1 387 36,74 1 791,52 47,46 63,38 1,68
Dělníci a provozní pracovníci 1 265 33,51 624 16,53 1 201,97 31,84 31,36 0,83
Úhrn 19 296 511,14 15 059 398,91 17 726,32 469,56 307 51 8,15

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)