4.2.7 Lůžková péče v nemocnicích podle zřizovatele

Zřizovatel Počet zařízení Ošetřovací dny Hospitalizovaní Využití lůžek ve dnech Využití lůžek v % Průměrná ošetřovací doba Lůžka celkem
MZ 4 799 931 111 028 252,9 74,7 7,2 3 170
Kraj 0 0 0 0 0 0 0
Město, obec 2 124 015 20 193 312,4 85,6 6,1 397
Jiná právnická osoba 2 23 710 4 041 247 67,7 5,9 96
Církev 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní centrální orgány 2 80 247 9 170 239,5 66,7 8,8 335
Celkem 10 1 027 903 144 431 257,6 75 7,1 3 998

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)