3.3.8 Pasiva ostatních lůžkových zařízení podle zřizovatele (v tis. Kč)

Ukazatel Celkem z toho zřizovatel
MZ kraj obec, město fyzická osoba církev jiná právnická osoba ostatní centrální orgány
Odpisy zdravot. techniky 133 051 17 907 8 109 2 242 0 730 99 043 5 020
Výše nesplaceného bankovního úvěru 1 266 606 10 000 23 483 0 0 0 1 233 123 0
Výše nesplaceného jiného úvěru 362 031 0 973 0 0 6 700 354 358 0
Výše nesplaceného leasingu 16 841 0 0 667 0 0 16 174 0
Krátkodobé závazky 3 096 083 1 036 796 233 958 73 106 0 17 401 1 734 822 0
Cizí zdroje 5 903 116 1 248 158 259 530 73 106 0 20 877 4 301 446 0

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)