3.3.8 Pasiva ostatních lůžkových zařízení podle zřizovatele (v tis. Kč)

Ukazatel Celkem z toho zřizovatel
MZ kraj obec, město fyzická osoba církev jiná právnická osoba ost. centrální orgány
Odpisy zdravot. techniky 515 515 0 0 0 0 0 0
Výše nesplaceného bankovního úvěru 0 0 0 0 0 0 0 0
Výše nesplaceného jiného úvěru 0 0 0 0 0 0 0 0
Výše nesplaceného leasingu 0 0 0 0 0 0 0 0
Krátkodobé závazky 83 320 81 860 0 0 0 0 1 460 0
Cizí zdroje 83 320 81 860 0 0 0 0 1 460 0

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)