3.3.9 Nově pořízený dlouhodobý majetek v ostatních lůžkových zařízeních podle zřizovatele (v tis. Kč)

Ukazatel Celkem z toho zřizovatel
MZ kraj obec, město fyzická osoba církev jiná právnická osoba ostatní centrální orgány
Dlouhodobý nehmotný majetek 11 779 11 779 0 0 0 0 0 0
Dlouhodobý hmotný majetek (DHM) 564 423 562 381 0 0 0 0 2 042 0
z toho zdravotnická technika 25 362 23 447 0 0 0 0 1 915 0
Celkový dlouhodobý majetek 461 914 461 904 0 0 0 0 10 0

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)