3.3.10 Krátkodobé pohledávky a závazky ostatních lůžkových zařízení podle zřizovatele (v tis. Kč)

Ukazatel Celkem z toho zřizovatel
MZ kraj obec, město fyzická osoba církev jiná právnická osoba ost. centrální orgány
Celkem Krátkodobé pohledávky z obchodního styku 28 165 28 083 0 0 0 0 82 0
z toho krátkodobé pohledávky z obchodního styku vůči zdravotním pojišťovnám 28 020 28 020 0 0 0 0 0 0
Krátkodobé závazky z obchodního styku 314 0 0 0 0 0 314 0
z toho krátkodobé závazky z obchodního styku vůči dodavatelům léků a zdravotnických prostředků 0 0 0 0 0 0 0 0
po 30 dnech od zdanitelného plnění Krátkodobé pohledávky z obchodního styku 56 56 0 0 0 0 0 0
z toho krátkodobé pohledávky z obchodního styku vůči zdravotním pojišťovnám 0 0 0 0 0 0 0 0
Krátkodobé závazky z obchodního styku 0 0 0 0 0 0 0 0
z toho krátkodobé závazky z obchodního styku vůči dodavatelům léků a zdravotnických prostředků 0 0 0 0 0 0 0 0

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)