3.3.7 Aktiva ostatních lůžkových zařízení podle zřizovatele (v tis. Kč)

Ukazatel Celkem z toho zřizovatel
MZ kraj obec, město fyzická osoba církev jiná právnická osoba ostatní centrální orgány
Přijaté dary ve finančním vyjádření 21 21 0 0 0 0 0 0
Příjmy z grantů vědy a výzkumu 0 0 0 0 0 0 0 0
Nově pořízení z vlastních zdrojů 10 827 10 827 0 0 0 0 0 0
DHM z úvěrů 0 0 0 0 0 0 0 0
z příspěvků ze stát. fondů 0 0 0 0 0 0 0 0
z příspěvků dle smluv 0 0 0 0 0 0 0 0
z dotací od zřizovatele 6 639 6 639 0 0 0 0 0 0
z darů, grantů a sbírek 0 0 0 0 0 0 0 0
z FKSP 0 0 0 0 0 0 0 0

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)