3.2.3 Výnosy nemocnic podle druhu (v tis. Kč)

Ukazatel Celkem z toho na zdravotní péči na výkony
lůžkovou ambulantní zdravotní dopravu jinou nezdravotní
Výnosy od všech ZP celkem 10 772 839 4 435 923 3 809 757 284 2 526 875 0
z toho výnosy od VZP 6 665 069 2 832 801 2 348 985 143 1 483 140 0
Výnosy od státních orgánů 505 0 424 0 81 0
Výnosy mimo zdr. pojištění - tuzemci 202 139 16 401 78 117 0 45 238 62 383
Výnosy mimo zdr. pojištění - cizinci 42 744 14 284 9 299 0 4 001 15 160
Výnosy z prodaného zboží 941 152 8 0 0 869 522 71 622
Provozní dotace od zřizovatele 506 129 0 0 0 0 0
Další výnosy výše neuvedené 1 469 923 0 0 0 0 0
Celkové výnosy 13 935 431 4 466 616 3 897 597 284 3 445 717 149 165

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)