3.2.8 Pasiva nemocnic podle zřizovatele (v tis. Kč)

Ukazatel Celkem z toho zřizovatel
MZ kraj obec, město fyzická osoba církev jiná právnická osoba ost. centrální orgány
Odpisy zdravot. techniky 436 515 377 300 0 17 928 0 0 1 313 39 974
Výše nesplaceného bankovního úvěru 192 586 0 0 0 0 0 192 586 0
Výše nesplaceného jiného úvěru 336 093 308 378 0 0 0 0 27 715 0
Výše nesplaceného leasingu 5 183 0 0 0 0 0 5 183 0
Krátkodobé závazky 4 005 561 3 620 363 0 256 652 0 0 66 076 62 471
Cizí zdroje 4 966 169 4 314 665 0 256 652 0 0 332 382 62 471

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)