3.2.9 Nově pořízený dlouhodobý majetek v nemocnicích podle zřizovatele (v tis. Kč)

Ukazatel Celkem z toho zřizovatel
MZ kraj obec, město fyzická osoba církev jiná právnická osoba ostatní centrální orgány
Dlouhodobý nehmotný majetek 584 496 562 900 0 8 357 0 0 1 764 11 475
Dlouhodobý hmotný majetek (DHM) 21 033 630 18 659 106 0 1 308 412 0 0 20 855 1 045 257
z toho zdravotnická technika 7 567 586 6 830 693 0 359 796 0 0 12 486 364 611
Celkový dlouhodobý majetek 11 480 193 10 344 383 0 694 301 0 0 75 479 366 030

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)