3.2.1 Náklady nemocnic podle druhu (v tis. Kč)

Ukazatel Celkem z toho na zdravotní péči na výkony
lůžkovou ambulantní zdravotní dopravu jinou nezdravotní
Náklady na léčiva 2 985 345 667 932 1 979 696 4 319 963 17 750
Náklady na zdravotnické prostředky 1 724 149 967 919 208 804 34 504 721 42 671
Náklady na prodané zboží 810 847 9 125 3 0 739 722 61 997
Náklady na spotřebu energie 356 619 95 855 30 964 54 83 076 146 670
Náklady na služby celkem 775 147 267 920 89 677 272 197 302 219 976
Osobní náklady celkem 5 653 784 2 629 268 858 214 2 337 1 335 423 828 542
Náklady na odpisy 773 031 146 211 60 756 1 599 266 249 298 216
Další náklady výše neuvedené 768 827 325 303 59 290 1 046 107 745 275 443
Celkové náklady 13 847 749 5 109 533 3 287 404 5 346 3 554 201 1 891 265

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)