Regionální zpravodajství NZIS
Kraj Vysočina

Hlášené případy pohlavních nemocí

Definice

Hlášené případy pohlavních nemocí jsou důležitým ukazatelem monitorující zdravotní stav obyvatel. Statistickou jednotkou je každé zjištěné onemocnění pohlavní nemocí, která podléhá hlášení, včetně reinfekcí. Povinnému hlášení pohlavní nemocí podléhají tyto nemoci: Vrozená syfilis (A50), časná syfilis (A51), pozdní syfilis (A52), jiná a neurčená syfilis (A53), gonokoková infekce (A54), lymphopogranuloma venereum (A55), chancroid-ulcus molle (A57).

Datové zdroje

Informační systém Orgánů ochrany veřejného zdraví (OOVZ) - Registr pohlavních nemocí, Český statistický úřad – demografické údaje

Interpretace

Ukazatel je vyjádřen ve formě absolutních počtů a relativních počtů na 100 000 obyvatel. Z důvodu stability výsledků a eliminace potenciálních meziročních fluktuací vychází analýza z 5-ti letého období.

Limitace

Některé případy zahrnuté do statistiky příslušného roku mohou být diagnostikovány ještě v předcházejícím roce a naopak případy zjištěné koncem roku mohou být dohlášeny ještě počátkem roku následujícího. Jedna osoba může mít v průběhu roku hlášeno více případů stejného druhu onemocnění nebo různých pohlavních nemocí. Počet hlášení tak převyšuje celkový počet nakažených osob.

Klíčová slova:

sexuálně přenosné nemoci, pohlavní nemoci, infekce, infekční nemoci, syfilis, kapavka, gonokoková infekce, gonorea

Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky. Regionální zpravodajství Národního zdravotnického informačního systému [online]. Praha: ÚZIS ČR, 2016 [cit. 2017-12-13].
Dostupné z: http://reporting.uzis.cz/vys.

Financováno z projektu ESF - Rozvoj technologické platformy NZIS (CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0002748)

2017 Regionální zpravodajství NZIS - Kraj Vysočina | zpět na přehled regionů | mapa serveru