Regionální zpravodajství NZIS
Kraj Vysočina

Populační projekce

Definice

Hrubá míra porodnosti:

Počet živě narozených v kalendářním roce na 1000 obyvatel podle stavu k 1.7. daného kalendářního roku.

Úhrnná plodnost:

Průměrný počet živě narozených na 1 ženu. Počet dětí, které by se živě narodily každé ženě během celého jejího reprodukčního období (15-49 let), pokud by během jejího reprodukčního období zůstaly hodnoty plodnosti podle věku na úrovni období, ze kterých se úhrnná plodnost počítá. Dosahuje-li úhrnná plodnost hodnoty přibližně 2,1, plodnost zajišťuje prostou reprodukci obyvatelstva, klesne-li pod tuto hodnotu, početní stav populace nabývá tendenci k dlouhodobému snižování.

Hrubá míra úmrtnosti:

Počet zemřelých v kalendářním roce na 1000 obyvatel podle stavu k 1.7. daného kalendářního roku.

Naděje dožití:

Průměrný počet let, kterých se v dané populaci má osoba určitého věku naději dožít, pokud by úmrtnost v této populaci zůstala na úrovni období, pro které se střední délka života počítá. Střední délka života ve věku 0 je často nazývána nadějí dožití při narození, vyjadřuje průměrnou očekávanou délku života osoby právě narozené.

Přirozený přírůstek:

Rozdíl mezi počtem živě narozených a zemřelých za určité časové období.

Migrační saldo:

Rozdíl mezi počtem přistěhovalých a vystěhovalých.

Celkový přírůstek:

Skládá se z přirozeného přírůstku (rozdíl mezi počtem živě narozených a zemřelých) a migračního salda (rozdíl mezi počtem přistěhovalých a vystěhovalých)

Datové zdroje

Český statistický úřad

Klíčová slova:

demografická statistika, fertilita, plodnost, mortalita, smrt, populace, populační charakteristiky, demografie, populační dynamika

Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky. Regionální zpravodajství Národního zdravotnického informačního systému [online]. Praha: ÚZIS ČR, 2016 [cit. 2017-12-13].
Dostupné z: http://reporting.uzis.cz/vys.

Financováno z projektu ESF - Rozvoj technologické platformy NZIS (CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0002748)

2017 Regionální zpravodajství NZIS - Kraj Vysočina | zpět na přehled regionů | mapa serveru