Regionální zpravodajství NZIS
Kraj Vysočina

Narození a zemřelí do 1 roku věku

Definice

Cílem práce je pomocí uvedených ukazatelů popsat intenzitu a strukturu porodnosti a úmrtnosti dětí do 1 roku věku v České republice a v Kraji Vysočina. Uvedené ukazatele pojednávají o počtu narozených dětí matkám, které jsou rezidentkami ČR, tzn. mají zde trvalý nebo dlouhodobý pobyt.

Ukazatele jsou nástrojem k hodnocení reprodukčního zdraví ČR a hodnocení zdravotního stavu novorozenců. To je jedním z mnoha kroků k řízení a zlepšování kvality zdravotní péče. Sběr a vyhodnocení dat o plodnosti, porodnosti a dětské úmrtnosti je nepostradatelným dílem demografických, gynekologicko-porodnických a perinatologických informací o české populaci.

Datové zdroje

Český statistický úřad (ČSÚ): Informační systém Narození (IS NAR); Informační systém Zemřelí (IS ZEM); Informační systém Bilance obyvatel.

Zařazeno v

Hodnoty těchto ukazatelů se pravidelně objevují v řadě mezinárodních databází, např. databáze Světové zdravotnické organizace (WHO), OECD Health Data či Eurostatu, jsou také součástí sady 88 Evropských ukazatelů k monitorování zdraví – ECHI ukazatelů.

Klíčová slova:

demografická statistika, narození živého dítěte, narození mrtvého plodu

Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky. Regionální zpravodajství Národního zdravotnického informačního systému [online]. Praha: ÚZIS ČR, 2016 [cit. 2017-12-13].
Dostupné z: http://reporting.uzis.cz/vys.

Financováno z projektu ESF - Rozvoj technologické platformy NZIS (CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0002748)

2017 Regionální zpravodajství NZIS - Kraj Vysočina | zpět na přehled regionů | mapa serveru