Regionální zpravodajství NZIS
Česká republika

9.2.2 Pokrytí screeningem karcinomu prsu (C50) ve věkové skupině 45-69 letDefinice

Pokrytí screeningem karcinomu prsu je důležitým indikátorem kvality tohoto preventivního programu. Tento indikátor návštěvnosti screeningu je definován jako poměr počtu žen vyšetřených během screeningového intervalu (u screeningu karcinomu prsu 2 roky) a počtu žen v cílové populaci programu.

Datové zdroje

Data zdravotních pojišťoven, ČSÚ

Zařazeno v

Ukazatel je součástí publikace European Guidelines, kterou vydává Evropská komise s Mezinárodní agenturou pro výzkum rakoviny. Je součástí mezinárodní sady indikátorů ECHI (ve formě ukazatele z dotazníkového šetření EHIS).

Pohlaví
Region

Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky. Regionální zpravodajství Národního zdravotnického informačního systému [online]. Praha: ÚZIS ČR, 2016 [cit. 2017-11-19].
Dostupné z: http://reporting.uzis.cz/cr.

Financováno z projektu ESF - Rozvoj technologické platformy NZIS (CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0002748)

2017 Regionální zpravodajství NZIS - Česká republika | zpět na přehled regionů | mapa serveru