4.4.2 Počet pacientů zdravotnické záchranné služby

Ukazatel Počet pacientů
Celkový počet pacientů 902 735
z toho traumata 196 577
- somatická onemocnění 611 949
- jiné a neznámé 94 209
z toho AKS 17 843
- CMP 26 780
- polytraumata 2 504
- psychiatrická onemocnění 41 066
- sebevraždy a sebevražedné pokusy 3 935

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)