Regionální zpravodajství NZIS
Česká republika

4.1.2 Počet zdravotnických zařízení podle zřizovatele

Druh zařízení Centrální orgány Samospráva (kraj, obec) Ostatní Celkem
101 - Fakultní nemocnice 10 10
102 - Nemocnice 14 79 52 145
105 - Nemocnice následné péče 11 21 32
110 - Léčebna pro dlouhodobě nemocné (LDN) 6 38 31 75
111 - Léčebna tuberkul.a respir.nemocí (TRN) 2 5 1 8
112 - Psychiatrická léčebna 13 2 3 18
113 - Rehabilitační ústav 2 2 1 5
119 - Ostatní odborné léčebné ústavy 2 4 9 15
122 - Dětská psychiatrická léčebna 3 3
129 - Ostatní dětské odborné léčebné ústavy 6 2 8
130 - Lázeňská léčebna 11 3 74 88
141 - Dětská ozdravovna 4 4
180 - Hospic 1 16 17
190 - Další lůžkové zařízení 8 8
301 - Sdružené ambulantní zařízení - velké 4 9 74 87
302 - Sdružené ambulantní zařízení - malé 2 5 111 118
310 - Zdravotnické středisko 42 3 38 83
312 - Zařízení závodní preventivní péče 43 43
320 - Ordinace praktického lékaře pro dospělé 35 3 4 615 4 653
321 - Ordinace praktického lékaře pro děti a dorost 1 994 1 994
322 - Ordinace PL - stomatologa 1 5 804 5 805
323 - Ordinace PL - gynekologa 1 277 1 277
324 - Ordinace lékaře specialisty 3 9 8 012 8 024
340 - Samostatné zařízení psychologa 447 447
341 - Samostatné zařízení logopeda 1 299 300
350 - Domácí zdravotní péče 35 465 500
351 - Samostat. zaříz. nelékaře rehabilitační 12 1 149 1 161
352 - Samostat. zaříz. nelékaře - návštěvní služba sestry 1 47 48
354 - Zdravotní péče v ústavech sociální péče 50 15 65
359 - Samostatné zařízení nelékaře - jiné 1 272 273
360 - Samostatná stomatologická laboratoř 1 629 1 629
361 - Samostatná odborná laboratoř 171 171
370 - Samostatná transfuzní stanice 1 1
380 - Zařízení LPS 7 7 14
390 - Hemodialyzační středisko 54 54
398 - Zařízení pro léčbu drogových závislostí 10 10
399 - Ostatní ambulantní zařízení 2 103 105
420 - Dětský domov pro děti do let 1 28 1 30
430 - Dětské centrum 1 1
431 - Dětský stacionář 18 8 26
460 - Stacionář 1 5 8 14
461 - Psychoterapeutický stacionář 3 13 16
465 - Krizové centrum 1 3 4
476 - Záchytná stanice 2 14 2 18
480 - Zdravotnická dopravní služba 7 208 215
481 - Zdravotnická zachranná služba 14 14
483 - Výjezdová skupina záchranné služby 2 2
484 - Další zařízení záchranné služby 1 1
485 - Přeprava pacientů neodkladné péče 9 9
499 - Ostatní zvláštní zdravotnická zařízení 5 5
510 - Lékárna 1 6 2 698 2 705
511 - Ústavní lékárna 1 2 3
521 - Výdejna zdravotnických prostředků 206 206
523 - Oční optika 554 554
530 - Státní ústav pro kontrolu léčiv 1 1
600 - Státní zdravotní ústav 1 1
601 - Krajská hygienická stanice 14 14
605 - Zdravotní ústav 2 2
609 - Další zařízení hygienické služby 2 2
831 - IPVZ 1 1
832 - NCONZO 1 1
900 - Ostatní organizace MZ 7 7
950 - Ostatní zdravotnická zařízení 38 38
Celkem 189 387 30 612 31 188

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)

Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky. Regionální zpravodajství Národního zdravotnického informačního systému [online]. Praha: ÚZIS ČR, 2016 [cit. 2017-11-20].
Dostupné z: http://reporting.uzis.cz/cr.

Financováno z projektu ESF - Rozvoj technologické platformy NZIS (CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0002748)

2017 Regionální zpravodajství NZIS - Česká republika | zpět na přehled regionů | mapa serveru