4.1.2 Počet zdravotnických zařízení podle zřizovatele

Druh zařízení Centrální orgány Samospráva (kraj, obec) Ostatní Celkem
101 - Fakultní nemocnice 10 10
102 - Nemocnice 14 79 49 142
105 - Nemocnice následné péče 12 25 37
110 - Léčebna pro dlouhodobě nemocné (LDN) 12 25 37
111 - Léčebna tuberkul.a respir.nemocí (TRN) 2 5 1 8
112 - Psychiatrická léčebna 13 2 3 18
113 - Rehabilitační ústav 3 2 1 6
119 - Ostatní odborné léčebné ústavy 2 4 9 15
122 - Dětská psychiatrická léčebna 3 3
129 - Ostatní dětské odborné léčebné ústavy 6 2 8
130 - Lázeňská léčebna 10 3 79 92
141 - Dětská ozdravovna 4 1 5
180 - Hospic 1 17 18
190 - Další lůžkové zařízení 8 8
301 - Sdružené ambulantní zařízení - velké 4 7 76 87
302 - Sdružené ambulantní zařízení - malé 5 140 145
310 - Zdravotnické středisko 48 3 41 92
312 - Zařízení závodní preventivní péče 41 41
320 - Ordinace praktického lékaře pro dospělé 2 3 4 688 4 693
321 - Ordinace praktického lékaře pro děti a dorost 1 964 1 964
322 - Ordinace PL - stomatologa 1 5 834 5 835
323 - Ordinace PL - gynekologa 1 309 1 309
324 - Ordinace lékaře specialisty 1 10 8 272 8 283
340 - Samostatné zařízení psychologa 462 462
341 - Samostatné zařízení logopeda 1 310 311
350 - Domácí zdravotní péče 36 522 558
351 - Samostat. zaříz. nelékaře rehabilitační 13 1 240 1 253
352 - Samostat. zaříz. nelékaře - návštěvní služba sestry 1 48 49
354 - Zdravotní péče v ústavech sociální péče 153 33 186
359 - Samostatné zařízení nelékaře - jiné 2 338 340
360 - Samostatná stomatologická laboratoř 1 634 1 634
361 - Samostatná odborná laboratoř 191 191
370 - Samostatná transfuzní stanice 1 1
380 - Zařízení LPS 6 8 14
390 - Hemodialyzační středisko 57 57
398 - Zařízení pro léčbu drogových závislostí 12 12
399 - Ostatní ambulantní zařízení 2 103 105
420 - Dětský domov pro děti do let 1 25 1 27
430 - Dětské centrum 1 1
431 - Dětský stacionář 18 7 25
460 - Stacionář 1 5 9 15
461 - Psychoterapeutický stacionář 3 13 16
465 - Krizové centrum 1 3 4
476 - Záchytná stanice 2 14 2 18
480 - Zdravotnická dopravní služba 2 228 230
481 - Zdravotnická zachranná služba 14 14
483 - Výjezdová skupina záchranné služby 1 1
484 - Další zařízení záchranné služby 1 1
485 - Přeprava pacientů neodkladné péče 9 9
499 - Ostatní zvláštní zdravotnická zařízení 6 6
510 - Lékárna 3 3 2 731 2 737
511 - Ústavní lékárna
521 - Výdejna zdravotnických prostředků 216 216
523 - Oční optika 649 649
530 - Státní ústav pro kontrolu léčiv 1 1
600 - Státní zdravotní ústav 1 1
601 - Krajská hygienická stanice 14 14
605 - Zdravotní ústav 2 2
609 - Další zařízení hygienické služby 1 1
831 - IPVZ 1 1
832 - NCONZO 1 1
900 - Ostatní organizace MZ 6 6
950 - Ostatní zdravotnická zařízení 39 39
Celkem 150 456 31 458 32 064

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)