Regionální zpravodajství NZIS
Česká republika

4.2.3 Kapacity lůžkové péče podle druhu zařízení a typu lůžek

Typ lůžka
Druh zdravotnického zařízení Akutní lůžková péče intenzívní celkem Akutní lůžková péče standardní celkem Dlouhodobá lůžková péče Následná lůžková péče celkem Celkem
Absolutně
Fakultní nemocnice 2 023 10 774 140 214 13 151
Nemocnice 4 308 31 574 1 018 4 364 41 264
Nemocnice následné péče 4 16 610 1 915 2 545
Dětská ozdravovna 0 0 0 285 285
Dětská psychiatrická léčebna 0 0 0 250 250
Ostatní dětské odborné léčebné ústavy 0 0 40 478 518
Psychiatrická léčebna 0 0 1 230 7 353 8 583
Rehabilitační ústav 0 0 0 1 168 1 168
Léčebna tuberkul.a respir.nemocí (TRN) 0 0 0 617 617
Ostatní odborné léčebné ústavy 112 167 367 1 357 2 003
Léčebna pro dlouhodobě nemocné (LDN) 0 0 2 299 4 671 6 970
Hospic 0 0 277 183 460
Další lůžkové zařízení 9 51 30 33 123
Celkový součet 6 456 42 582 6 011 22 888 77 937
Na 10 000 obyv.
Fakultní nemocnice 1,9 10,2 0,1 0,2 12,5
Nemocnice 4,1 29,9 1 4,1 39,1
Nemocnice následné péče 0 0 0,6 1,8 2,4
Dětská ozdravovna 0 0 0 0,3 0,3
Dětská psychiatrická léčebna 0 0 0 0,2 0,2
Ostatní dětské odborné léčebné ústavy 0 0 0 0,5 0,5
Psychiatrická léčebna 0 0 1,2 7 8,1
Rehabilitační ústav 0 0 0 1,1 1,1
Léčebna tuberkul.a respir.nemocí (TRN) 0 0 0 0,6 0,6
Ostatní odborné léčebné ústavy 0,1 0,2 0,3 1,3 1,9
Léčebna pro dlouhodobě nemocné (LDN) 0 0 2,2 4,4 6,6
Hospic 0 0 0,3 0,2 0,4
Další lůžkové zařízení 0 0 0 0 0,1
Celkový součet 6,1 40,4 5,7 21,7 73,9

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)

Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky. Regionální zpravodajství Národního zdravotnického informačního systému [online]. Praha: ÚZIS ČR, 2016 [cit. 2017-11-17].
Dostupné z: http://reporting.uzis.cz/cr.

Financováno z projektu ESF - Rozvoj technologické platformy NZIS (CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0002748)

2017 Regionální zpravodajství NZIS - Česká republika | zpět na přehled regionů | mapa serveru