Regionální zpravodajství NZIS
Brno

Zdroje dat

Datovými zdroji použitými ve výstupech regionálního zpravodajství NZIS jsou:

Národní zdravotní registry a další registry zařazené do NZIS

Výkazy Programu statistických zjišťování Ministerstva zdravotnictví ČR

Informační systémy orgánů ochrany veřejného zdraví

Informační systémy z datových souborů ČSÚ

Informační systém z datových souborů ČSSZ

Data výběrových šetření a převzaté výstupy z jiných zdrojů

  • Evropské výběrové šetření o zdraví EHIS (European Health Interview Survey) - ÚZIS ČR
  • Výběrové šetření Životní podmínky (SILC) - ČSÚ
  • Český statistický úřad (ČSÚ) - převzaté výstupy a data
  • Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL) - převzaté výstupy a data
  • Státní zdravotní ústav (SZÚ) - převzaté výstupy a data

 Aktuální dostupnost datových zdrojů (.pdf soubor, 290 kB)

Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky. Regionální zpravodajství Národního zdravotnického informačního systému [online]. Praha: ÚZIS ČR, 2016 [cit. 2018-1-17].
Dostupné z: http://reportingtest.uzis.cz/bm.

Financováno z projektu ESF - Rozvoj technologické platformy NZIS (CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0002748)

2018 Regionální zpravodajství NZIS - Brno | mapa serveru